Skip to content Skip to menu Skip to footer

Izjava o varstvu osebnih podatkov in posebni pogoji

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Dejanje obdelave: Evropski dnevi zaposlovanja

Upravljavec podatkov: Evropski organ za delo – Enota za informacije in portal EURES

Referenčna oznaka: DPR-ELA-2022-0013


Kazalo

 1. Uvod
 2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?
 3. Na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?
 4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo?
 5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
 6. Kako varujemo in ščitimo vaše osebne podatke?
 7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo?
 8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?
 9. Kontaktni podatki
 10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

1. Uvod

Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: ELA) je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Osebne podatke zbira in nadalje obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih zbiramo in z njimi ravnamo, kako zagotavljamo varstvo vseh predloženih osebnih podatkov, kako se ti podatki uporabljajo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

V nadaljevanju so predstavljene informacije v zvezi z obdelavo podatkov na platformi Evropski dnevi zaposlovanja, prek katere se organizirajo virtualni (spletni) zaposlitveni sejmi in zaposlitveni sejmi na kraju samem ter na kateri lahko delodajalci objavijo profile svojih podjetij in aktualne oglase za zaposlitev, upravlja pa jo Enota za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo.

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen dejanja obdelave: Enota za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo zbira in uporablja vaše osebne podatke za povezovanje iskalcev zaposlitve iz ene evropske države z delodajalci iz druge države.

Spletišče Evropski dnevi zaposlovanja je platforma za virtualne (spletne) zaposlitvene sejme in zaposlitvene sejme na kraju samem, kjer lahko delodajalci objavijo profile svojih podjetij in aktualne oglase za zaposlitev. Iskalci zaposlitve lahko zanimanje za specifične ponudbe za delo izkažejo tako, da izbranim delodajalcem omogočijo ogled svojega uporabniškega profila in življenjepisa. Pri virtualnih dogodkih se lahko predstavitve prenašajo prek spleta, iskalci zaposlitve, delodajalci in Euresovi uslužbenci pa lahko medsebojni stik vzpostavijo prek klepetalnic v živo. V zvezi s funkcijo klepetalnice so na voljo posebne informacije o obdelavi in varstvu podatkov, izmenjanih med klepetom.

Iskalcem zaposlitve in delodajalcem, ki se registrirajo za določen dogodek v okviru dnevov zaposlovanja, bo na spletišču Evropski spletni dnevi zaposlovanja (EOJD) za ta določeni dogodek dodeljen uporabniški račun. Iskalci zaposlitve lahko svoj osebni profil in življenjepis naložijo na platformo Evropski spletni dnevi zaposlovanja ali zahtevajo, naj življenjepis, ki je bil že objavljen na portalu EURES, postane dostopen tudi na platformi Evropski spletni dnevi zaposlovanja.

Delodajalci, registrirani na spletišču Evropski spletni dnevi zaposlovanja, lahko vidijo življenjepise in druge podatke o iskalcih zaposlitve samo, če je iskalec zaposlitve izrazil zanimanje za določenega delodajalca.

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Uporabljamo avtomatizirano in ročno obdelavo podatkov. Pri avtomatizirani obdelavi se za spletne obrazce/povratne informacije uporablja računalnik/stroj, vendar to ne vključuje profiliranja.

Iskalci zaposlitve: ustvarijo svoj uporabniški račun in profil (v katerem označijo svoje preference), naložijo svoj življenjepis in se neposredno prijavljajo na oglase za zaposlitev. Možnost organiziranja spletnih ali osebnih razgovorov z delodajalci. Spletni klepet

Delodajalci: ustvarijo svoj uporabniški račun, sodelujejo na dogodkih, objavljajo oglase za prosta delovna mesta, dostopajo do življenjepisov ter organizirajo svoje dogodke in razgovore.

V primeru nove obdelave osebnih podatkov na podlagi podatkov, zbranih na platformi, bo vsak delodajalec obravnavan kot nov upravljavec ter bo moral pripraviti svojo posebno evidenco in izjavo o varstvu osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

3. Na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker ste v skladu s členom 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725 dali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.

Obdelujemo posebne kategorije osebnih podatkov, za kar se uporablja člen 10 Uredbe (EU) 2018/1725. Natančneje: podatke v zvezi z zdravstvenim stanjem.

Posebne kategorije vaših podatkov, navedene v oddelku 4, obdelujemo, ker:

(a) ste dali izrecno soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.

4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo?

Da bi upravljavec podatkov (Evropski organ za delo – Enota za informacije in portal EURES) lahko obdelal podatke, zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

Iskalec zaposlitve:

Za kontaktne namene so obvezni ime in priimek, izbrani jezik in elektronski naslov. Druge informacije se zahtevajo zgolj za statistične namene: spol, državljanstvo, država prebivališča in stopnja izobrazbe.

Pri pripravi in objavi življenjepisa se vse informacije, ki jih je uporabnik vključil vanj, shranijo skupaj z osebnimi podatki, ki so bili vneseni že ob odprtju uporabniškega računa.

Poizvedbe

Osebni podatki v zvezi z ustvarjanjem računa iskalca zaposlitve so omejeni na podatke, potrebne za identifikacijo določene osebe.

Delodajalec:

Podjetje, ki je zakonito registrirano v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici in izpolnjuje merila, določena za udeležbo na posebnem dogodku, se lahko registrira za zadevni dogodek Evropski dan zaposlovanja in se ga udeleži, če mu to odobri organizator dogodka. Predstavnik podjetja bo pozvan, naj predloži ime podjetja, njegov naslov, velikost, gospodarsko dejavnost ter ime, funkcijo, telefonsko številko in elektronski naslov glavne kontaktne osebe.

Poizvedbe

Glasilo:

ime, priimek, organizacija, vrsta člana (nacionalni urad za koordinacijo, član/partner mreže EURES), država, jezik in e-naslov.

Dogodki vzajemnega učenja:

ime, priimek, organizacija, vrsta člana, podatek o letu in nastanitvi za povračilo stroškov.

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Enota za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, in sicer 12 tednov, razen če se uporabniki odločijo, da bodo svoj račun vzdrževali dlje (šest mesecev po določenem dogodku za iskalce zaposlitve in 12 mesecev za delodajalce).

V praksi lahko uporabniki pri ustvarjanju profila izbirajo med:

 • hrambo podatkov 12 tednov po določenem dogodku ali
 • ohranitvijo svojega uporabniškega računa za daljše obdobje (šest mesecev za iskalce zaposlitve in 12 mesecev za delodajalce).

Pred izbrisom podatkov boste prejeli sporočilo o podaljšanju izjave o privolitvi. Če boste privolili v nadaljnjo hrambo, se bodo podatki hranili še nadaljnjih šest mesecev v primeru iskalcev zaposlitve ali 12 mesecev v primeru delodajalcev.

Iskalci zaposlitve in delodajalci imajo možnost, da svoje podatke kadar koli izbrišejo s platforme ali jih spremenijo.

Povračilo bo izvedeno v skladu s postopkom, opisanim v dokumentu „DPR-ELA-2022-0003 Upravljanje postopkov oddaje javnih naročil in izvajanje pogodb“.

6. Kako varujemo in ščitimo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (e-sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi paketi podatkov itd.) so shranjeni v strežnikih Evropskega organa za delo ali njegovih zunanjih izvajalcev.

Izvajalce zavezujejo posebna pogodbena klavzula v zvezi z vsemi dejanji obdelave vaših podatkov v imenu Evropskega organa za delo ter obveznosti glede zaupnosti, ki neposredno izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov v državah članicah EU (Uredba (EU) 2016/679).

Da bi Evropski organ za delo zavaroval vaše osebne podatke, je sprejel več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja za izgubo podatkov, njihovo spreminjanje ali nepooblaščen dostop do njih ob upoštevanju tveganja, ki ga pomenita obdelava in narava obdelovanih osebnih podatkov. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo?

Dostop do vaših osebnih podatkov je omogočen uslužbencem Evropskega organa za delo, odgovornim za izvajanje tega dejanja obdelave, in pooblaščenim uslužbencem v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. Te uslužbence zavezujejo zakonsko predpisani in po potrebi dodatni sporazumi o zaupnosti.

Enota za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo nima dostopa do profilov iskalcev zaposlitve. Ima samo dostop do kontaktnih podatkov organizatorjev dogodka in zbirnih podatkov, povezanih z dogodkom, in sicer prek posebnega obrazca.

Zunanji pogodbeni izvajalec Enote za informacije in portal EURES ima dostop do osebnih podatkov zaradi lažje organizacije dogodka. Podatki se zbrišejo tri mesece po dogodku.

Vsi uporabniki portala imajo dostop do kontaktnih podatkov Euresovih svetovalcev.

Iskalci zaposlitve in delodajalci si lahko medsebojno izmenjajo svoje kontaktne podatke.

Delodajalci si lahko ogledajo objavljene življenjepise iskalcev zaposlitve.

Informacije iz življenjepisov iskalcev zaposlitve so za namene prikaza na voljo članom mreže EURES v državi organizatorki in državah soorganizatorkah ter registriranim delodajalcem, ki jih je preveril zunanji pogodbeni izvajalec, ki deluje v imenu upravljavca. Če te organizacije informacije, pridobljene iz življenjepisov, znova obdelajo, jih morajo obdelati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredbo (EU) 2016/679), vendar bodo zaradi tega obravnavne kot neodvisni upravljavci podatkov.

Informacije o registriranih iskalcih zaposlitve ali delodajalcih ne bodo razkrite nikomur zunaj mreže EURES.

Shranjeni podatki se ne bodo uporabljali za pošiljanje kakršnih koli informacij registriranim uporabnikom, razen če so ti dali za to izrecno soglasje. Izjema so obvestila, ki se nanašajo neposredno na storitev, njeno dostopnost in razvoj ter ankete in podobne dejavnosti, namenjene ocenjevanju.

Življenjepis zadevnega iskalca zaposlitve si lahko ogledajo samo registrirani in potrjeni delodajalci, za katere je iskalec zaposlitve izrecno navedel, da se zanima zanje tako, da je označil zanimanje za eno ali več prostih delovnih mest tega delodajalca ali da je delodajalcu prek klepetalnice posredoval svojo registracijsko oznako.

Politika piškotkov1.

Upravljavec bo vaše osebne podatke posredoval naslednjim prejemnikom v tretji državi ali mednarodni organizaciji v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725: osebne podatke bomo posredovali državam EGP in Švici. V skladu z Uredbo 2000/518/ES: Odločba Komisije z dne 26. julija 2000 po Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o primernosti zaščite osebnih podatkov v Švici (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 2304); Švica ima ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

Kljub temu v skladu s členom 3(13) uredbe javni organi (npr. Računsko sodišče, Sodišče Evropske unije), ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ne veljajo za uporabnike. Obdelava teh podatkov v teh javnih organih poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

Podatki, ki jih zbiramo, ne bodo razkriti tretjim osebam, razen v obsegu in za namen, v katerem oziroma za katerega smo to morda dolžni storiti po zakonu.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 posebne pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če so netočni ali nepopolni. Kadar je to ustrezno, imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, do omejitve njihove obdelave, do ugovora njihovi obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolili ste, da za to dejanje obdelave Enoti za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo predložite svoje osebne podatke. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z obvestilom upravljavcu podatkov. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njegovi kontaktni podatki so navedeni v točki 9.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih dejanj obdelave, jih v svoji zahtevi opišite (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedeno v nadaljevanju v točki 10).

9. Kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali če imate pripombe, vprašanja ali kakršne koli pomisleke ali če želite vložiti pritožbo glede zbiranja in uporabe svojih osebnih podatkov, se brez zadržkov obrnite na upravljavca podatkov: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protection@ela.europa.eu).

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Pravico imate, da se obrnete na evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu) (tj. da pri njem vložite pritožbo), če menite, da so vam bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo je izvedel upravljavec podatkov, kršene pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih ta organ izvaja in ki so dokumentirana ter o katerih je ta pooblaščena oseba obveščena. Register je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

To konkretno dejanje obdelave je bilo v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov vključeno z naslednjo referenčno oznako: DPR-ELA-2022-0013: Evropski dnevi zaposlovanja


1 Spletišče uporablja tehnologijo piškotkov v skladu z veljavno evropsko zakonodajo. Piškotek je delček informacij, ki ga pošlje spletno mesto in ga brskalnik vašega računalnika shrani na vaš trdi disk. Ob vsakem obisku spletišča ste pozvani, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Namen tega je spletišču omogočiti, da si za določen čas zapomni vaše nastavitve (kot so uporabniško ime, jezik itd.). Piškotki se lahko uporabljajo tudi za ustvarjanje anonimizirane statistike o izkušnji z brskanjem po našem spletišču.

Spletišča večinoma uporabljajo „lastne piškotke“. To so piškotki, ki jih nastavi in nadzoruje europeanjobdays.eu in ne zunanja organizacija.

Piškotki tretjih oseb: Nekatere od naših spletnih strani prikazujejo vsebino zunanjih ponudnikov, npr. kanala YouTube. Za ogled te vsebine tretjih oseb morate najprej sprejeti njihove posebne pogoje. To vključuje njihove politike piškotkov, nad katerimi nimamo nadzora. Za prakse varovanja zasebnosti ponudnikov te vsebine nismo odgovorni, prav tako ne ne moremo jamčiti za varnost vaših osebnih podatkov, ki se tam zbirajo, uporabljajo ali delijo. Vašo izbiro si bo zapomnil in jo shranil piškotek, ki ga upravlja europeanjobdays.eu, dokler ne izbrišete piškotkov, ki jih shranjuje vaš brskalnik.