Skip to content Skip to menu Skip to footer

Adatvédelmi nyilatkozat és egyedi feltételek

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti.

Adatkezelési művelet: Európai Foglalkoztatási Napok

Adatkezelő: Európai Munkaügyi Hatóság – Tájékoztatási és EURES Osztály

Hivatkozási szám: DPR-ELA-2022-0013


Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?
 3. Mi a jogalapja személyes adatai kezelésének?
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?
 6. Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?
 7. Ki fér hozzá személyes adataihoz, és ki kaphat betekintést azokba?
 8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?
 9. Elérhetőségek
 10. Hol talál részletesebb tájékoztatást?

1. Bevezetés

Az Európai Munkaügyi Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A Hatóság a személyes adatok gyűjtését és további kezelését a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (valamint a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzi.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti személyes adatai kezelésének indokait, az összes rendelkezésre bocsátott személyes adat gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználásának módját, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait. Tartalmazza továbbá annak a felelős adatkezelőnek az elérhetőségi adatait is, akihez Ön jogai gyakorlásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Foglalkoztatási Napok adatkezelési műveleteivel kapcsolatos információkat. Az Európai Foglalkoztatási Napok egy virtuális (online) és helyszíni állásbörzéket lehetővé tévő – az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztálya által megvalósított – platform, amelyen a munkáltatók közzétehetik vállalati profiljukat és aktuálisan kínált munkalehetőségeiket.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja: Az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztálya azért gyűjti és használja az Ön személyes adatait, hogy az egyik európai országból származó álláskeresőket összekösse egy másik európai országból származó munkáltatókkal.

Az EOJD-weboldal egy virtuális (online) és helyszíni állásbörzéket lehetővé tévő platform, amelyen a munkáltatók közzétehetik vállalati profiljukat és aktuálisan kínált munkalehetőségeiket. Az álláskeresők úgy jelezhetik konkrét állásajánlatokkal kapcsolatos érdeklődésüket, hogy felhasználói profiljukat és önéletrajzukat láthatóvá teszik a kiválasztott munkáltatók számára. A virtuális rendezvényeken bemutatott prezentációk közvetíthetők az interneten, és az álláskeresők, a munkáltatók, valamint az EURES-személyzet élő csevegés útján kommunikálhatnak egymással. A csevegés során benyújtott adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos konkrét információkat az adott csevegési funkcióval kapcsolatban bocsátják rendelkezésre.

Egy Foglalkoztatási Nap valamely rendezvényére regisztráló álláskeresők és munkáltatók számára felhasználói fiókot hoznak létre az EOJD-weboldalon az adott eseményhez. Az álláskeresők feltölthetik személyes profiljukat és önéletrajzukat az EOJD-weboldalra, vagy kérhetik, hogy az EURES-portálon már közzétett önéletrajzuk elérhető legyen az EOJD-weboldalról.

Az EOJD-weboldalon regisztrált munkáltatók csak azoknak az álláskeresőknek az önéletrajzát és egyéb adatait láthatják, akik jelezték érdeklődésüket az adott munkáltató iránt.

Az Ön személyes adatait felhasználjuk automatizált döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is.

Az adatok kezelése automatizált és manuális úton is történhet. Az automatizált adatkezelés során számítógépet/gépet használnak az online formátumhoz/visszajelzésekhez, de ez nem foglal magában profilalkotást.

Álláskeresők: felhasználói fiók és profil létrehozása (a preferált opciók megadásával), önéletrajz feltöltése és közvetlen jelentkezés állásajánlatokra. Lehetőség online vagy személyes interjúk szervezésére a munkáltatókkal. Online csevegés

Munkáltatók: felhasználói fiók létrehozása, részvétel rendezvényeken, álláshelyek meghirdetése, hozzáférés önéletrajzokhoz, valamint saját rendezvények és interjúk szervezése.

A platformról gyűjtött személyes adatok új kezelése esetén minden munkáltatót új adatkezelőnek kell tekinteni, akinek az általános adatvédelmi rendeletnek (GRDP) megfelelően el kell készítenie saját külön nyilvántartását és adatvédelmi nyilatkozatát.

3. Mi a jogalapja személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok különleges kategóriáit kezeljük, ezért az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikke alkalmazandó. Különösen a következők: Egészségügyi adatok.

Adatainak a 4. részben megjelölt különleges kategóriáit azért kezeljük, mert:

a) Ön kifejezett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Jelen adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztálya a személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjti:

Álláskeresők:

A név, az első nyelv és az e-mail-cím megadása kötelező kapcsolattartási célokra. A következő, egyéb adatokat statisztikai célból kérjük: nem; állampolgárság; lakóhely szerinti ország és iskolai végzettség.

Az önéletrajz létrehozásakor és közzétételekor tároljuk a felhasználó által az önéletrajzban feltüntetett összes információt, valamint a fiók létrehozása érdekében már megadott személyes adatokat.

Tájékoztatáskérés

Az álláskeresői fiók létrehozásával kapcsolatos személyes adatok azokra az adatokra korlátozódnak, amelyek egy adott személy azonosításához szükségesek.

Munkáltatók:

Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban jogszerűen nyilvántartásba vett olyan vállalat vagy vállalkozás, amely megfelel az adott rendezvényen való részvételre megállapított kritériumoknak, regisztrálhat és – a rendezvény szervezőjének jóváhagyásával – részt vehet az Európai Foglalkoztatási Napon. A vállalat képviselőjét felkérik a vállalat nevének, címének, méretének, tevékenységi ágazatának, valamint a fő kapcsolattartó személy nevének, tisztségének, telefonszámának és e-mail-címének megadására.

Tájékoztatáskérés

Hírlevél:

Vezetéknév, utónév, szervezet, tagság típusa (nem kormányzati szervezet, EURES-tag/partner), ország, nyelv és e-mail-cím.

Kölcsönös tanulási rendezvények:

Név, vezetéknév, szervezet, tagság típusa, repülőjárat és szállás adatai a költségek visszatérítéséhez.

A személyes adatok megadása nem kötelező.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztálya csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, azaz 12 hétig őrzi meg a személyes adatokat, kivéve, ha a felhasználók úgy döntenek, hogy hosszabb ideig (az álláskeresők esetében a rendezvényt követő 6 hónapig, a munkáltatók esetében pedig 12 hónapig) megtartják a fiókjukat.

A gyakorlatban a profil létrehozásakor a felhasználók a következők közül választhatnak:

 • adataikat az adott rendezvény után 12 hétig megőrzik, vagy
 • hosszabb ideig (álláskeresők esetében 6 hónapig, munkáltatók esetében 12 hónapig) megtartják a fiókjukat.

Az adatok törlését megelőzően a hozzájárulás megújításáról szóló értesítést küldünk. Ennek elfogadása esetén az adatokat az álláskeresők esetében további 6 hónapig, a munkáltatók esetében pedig 12 hónapig megőrizzük.

Az álláskeresőknek és a munkáltatóknak lehetőségük lesz arra, hogy a platformon bármikor töröljék/módosítsák adataikat.

A költségek visszatérítése a „DPR-ELA-2022-0003 A közbeszerzések odaítélési eljárásainak irányítása és a szerződések végrehajtása” című dokumentumban leírt eljárás szerint történik.

6. Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása vagy az Európai Munkaügyi Hatóság, vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein történik.

Az Európai Munkaügyi Hatósággal szerződő vállalkozóknak be kell tartaniuk az Ön adatainak az Európai Munkaügyi Hatóság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződéses kikötést, valamint az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”, (EU) 2016/679 rendelet) uniós tagállamokban történő átültetéséből közvetlenül következő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Hatóság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések többek között az online biztonsággal, az adatvesztés és -módosulás kockázatával, illetve a jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatosak, és figyelembe veszik az adatkezelés által jelentett kockázatot és a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok az engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá személyes adataihoz, és ki kaphat betekintést azokba?

Az Ön személyes adataihoz a Hatóság ezen adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős személyzete és a szükséges ismeret elvének megfelelően az erre felhatalmazott személyzet férhet hozzá. Ezekre a munkatársakra a jogszabályok szerinti, és amennyiben szükséges, további titoktartási szabályok is vonatkoznak.

A Tájékoztatási és EURES Osztály nem fér hozzá az álláskeresők profiljaihoz. A Tájékoztatási és EURES Osztály csak a rendezvény szervezőinek elérhetőségi adataihoz és a rendezvényhez kapcsolódó összesített adatokhoz fér hozzá egy külön űrlapon keresztül.

A Tájékoztatási és EURES Osztály által megbízott külső vállalkozó a rendezvény szervezésének megkönnyítése érdekében hozzáférhet a személyes adatokhoz. Az adatokat a rendezvény után három hónappal törlik.

A portál valamennyi felhasználója hozzáférhet az EURES-tanácsadók elérhetőségeihez.

Az álláskeresők és a munkáltatók kölcsönösen elkérhetik az elérhetőségi adatokat.

A munkáltatók kereséseket végezhetnek az álláskeresők által közzétett önéletrajzokban.

Az álláskeresők önéletrajzaival kapcsolatos információkat megjelenítés céljából elérhetővé tesszük a szervező és társszervező országok EURES-tagjai és a regisztrált munkáltatók számára, amit az adatkezelő nevében eljáró külső vállalkozó ellenőriz. Ha ezek a szervezetek újra kezelik a kapott önéletrajzi adatokat, akkor ennek a kezelésnek meg kell felelnie az (EU) 2018/1725 rendeletnek és az általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet), és az adott szervezetek független adatkezelőknek fognak minősülni.

A regisztrált álláskeresők és munkáltatók adatait az EURES-hálózaton kívüli harmadik félnek nem adjuk ki.

A tárolt adatok alapján semmilyen információt nem küldünk a regisztrált felhasználóknak, hacsak ahhoz kifejezetten hozzá nem járulnak. Kivételt képeznek ez alól a közvetlenül a szolgáltatáshoz, annak elérhetőségéhez és fejlesztéséhez kapcsolódó üzenetek, valamint az értékelési célból végzett felmérések.

Csak olyan regisztrált és elfogadott munkáltatók tekinthetik meg az adott álláskeresők önéletrajzát, akik iránt az álláskeresők kifejezetten jelezték érdeklődésüket a munkáltató egy vagy több betöltendő álláshelye iránti érdeklődés megjelölésével vagy az álláskereső regisztrációs kódjának a munkáltató számára csevegőeszközön keresztül történő megadásával.

Sütik használatára vonatkozó irányelvek1.

Az adatkezelő az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban továbbítja az Ön személyes adatait a következő harmadik országbeli címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek: Személyes adatokat az EGT-országokba és Svájcba továbbítunk. A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a személyes adatok Svájcban biztosított megfelelő védelméről (az értesítés a C(2000) 2304. számú dokumentummal történt) szóló, 2000. július 26-i 2000/518/EK bizottsági határozat értelmében Svájc megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatok szempontjából.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelet 3. cikkének 13. pontja értelmében nem tekinthetők címzettnek azok a közhatalmi szervek (pl. a Számvevőszék, az Európai Unió Bírósága), amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban kaphatnak személyes adatot. Az adatok e közhatalmi szervek általi kezelésének meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az összegyűjtött információkat csak olyan mértékben és célra adjuk át harmadik feleknek, amelyre jogszabály kötelez bennünket.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Önt „érintettként” megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy törölje személyes adatait, korlátozza személyes adatainak a kezelését, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog is.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatkezelési művelet céljaira az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztályának rendelkezésére bocsássa. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségeiket az alábbi 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban szeretné gyakorolni jogait, kérjük, hogy kérelmében adja meg azok leírását (azaz az alábbi 10. pontban foglaltak szerinti nyilvántartási hivatkozási számukat).

9. Elérhetőségek

 • Az adatkezelő

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Az Európai Munkaügyi Hatóság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdéseivel az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat (data-protection@ela.europa.eu).

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése következtében megsértették, jogorvoslati kérelemmel (azaz panasz benyújtásával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

10. Hol talál részletesebb tájékoztatást?

Az Európai Munkaügyi Hatóság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Hatóságnál végzett összes olyan személyesadat-kezelési műveletről, amelyet dokumentáltak és amelyről értesítették. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számon szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-ELA-2022-0013: Európai Foglalkoztatási Napok.


1A weboldal az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban sütiket használ. A süti egy weboldal által küldött rövid információ, amelyet a számítógépe böngészője az Ön merevlemezére lement. Minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, Ön választhat, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a sütiket. A cél az, hogy a weboldal képes legyen emlékezni az Ön preferenciáira (például: felhasználónév, nyelv stb.) egy adott időszakra vonatkozóan. A sütik emellett a weboldalaink böngészési élményével kapcsolatos anonimizált statisztikák készítésére is használhatók.

A weboldalak főként úgynevezett „elsődleges sütiket” használnak. Ezek olyan sütik, amelyeket az europeanjobdays.eu weboldal állít be és kezel, nem egy külső szervezet.

Harmadik féltől származó sütik: Egyes oldalainkon külső szolgáltatóktól (pl. YouTube) származó tartalmak is megjelennek. Ezen harmadik felektől származó tartalmak megtekintéséhez először el kell fogadnia az azokra vonatkozó, speciális felhasználási feltételeket. Ezek magukban foglalják az adott fél sütikre vonatkozó szabályzatát, amely fölött nincs fennhatóságunk. Nem vállalunk felelősséget az ilyen típusú tartalmak szolgáltatóinak adatvédelmi gyakorlataiért, és nem tudjuk garantálni az általuk Önre vonatkozóan gyűjtött, felhasznált vagy megosztott bármilyen személyes adat biztonságát. Az Ön döntését az europeanjobdays.eu által kezelt süti megjegyzi és elmenti mindaddig, amíg Ön nem törli a böngészője által tárolt sütiket.