Skip to content Skip to menu Skip to footer

Декларация за поверителност и специфични условия

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: Европейски дни на труда

Администратор на лични данни: Европейски орган по труда, отдел „Информация и EURES“

Референтен номер: DPR-ELA-2022-0013


Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме вашите лични данни?
 3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?
 4. Какви лични данни събираме и обработваме?
 5. За какъв срок съхраняваме личните ви данни?
 6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?
 7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?
 8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?
 9. Данни за връзка
 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

1. Въведение

Европейският орган по труда (наричан по-долу „ЕОТ“) се ангажира да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. ЕОТ събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за защита на личните данни се поясняват основанията за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. Посочени са и данни за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

По-долу е представена информацията във връзка с операцията по обработване на данни „Европейски дни на труда“, която представлява платформа за виртуални (онлайн) трудови борси и трудови борси на място, където работодателите могат да публикуват профилите на своите предприятия и настоящите възможности за работа, осъществявана от Европейския орган по труда, отдел „Информация и EURES“, представена по-долу.

2. Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване: Европейският орган по труда, отдел „Информация и EURES“, събира и използва вашата лична информация, за да свърже търсещите работа от една европейска държава с работодатели от друга.

Уебсайтът „Европейски дни на труда“ е платформа за виртуални (онлайн) трудови борси и трудови борси на място, където работодателите могат да публикуват профилите на своите предприятия и настоящите възможности за работа. Търсещите работа могат да заявят интереса си към конкретни предложения за работа, като направят потребителския си профил и автобиографията си видими за избраните от тях работодатели. При виртуалните събития презентациите могат да бъдат излъчвани онлайн и търсещите работа лица, работодателите и служителите на EURES могат да общуват помежду си чрез чатове на живо. Във връзка с функционалността за чат се предоставя специфична информация относно обработката и защитата на данните, които се подават в чатовете.

Търсещите работа и работодателите, които се регистрират за „Ден на труда“, ще получат потребителски профил в уебсайта „Европейски дни на труда“ за конкретното събитие. Търсещите работа могат да качат личния си профил и автобиография в уебсайта „Европейски дни на труда“ или да поискат автобиографията, която вече е публикувана на портала EURES, да стане достъпна от уебсайта „Европейски дни на труда“.

Работодателите, регистрирани в уебсайта „Европейски дни на труда“, могат да видят автобиографии и друга информация за търсещи работа лица само ако търсещото работа лице е заявило интерес към този конкретен работодател.

Данните ви ще бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Начините на обработка ще бъдат както автоматизирана, така и ръчна обработка. За автоматизираната обработка ще се използва компютър/машина в онлайн формуляр/обратна връзка, но тя не включва профилиране.

Търсещи работа лица: създаване на акаунт, създаване на профил (с предпочитани опции), качване на автобиографии и директно кандидатстване за предложения за работа. Възможност за насрочване на онлайн или присъствени събеседвания с работодатели. Онлайн чат

Работодатели: създаване на акаунт, участие в събития, публикуване на свободни работни места, достъп до автобиографии и организиране на собствени събития и събеседвания.

В случай на нова обработка на лични данни с данните, събрани от платформата, всеки работодател ще се счита за нов администратор на данни и ще трябва да изготви свой специфичен регистър и декларация за поверителност съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни

Обработваме личните ви данни, тъй като съгласно член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 сте дали съгласието си за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели.

Обработваме специални категории лични данни, следователно се прилага член 10 от Регламент (ЕС) 2018/1725. По-конкретно: Данни за здравословното състояние.

Обработваме вашите специални категории данни, посочени в раздел 4, защото:

а) сте дали изрично съгласие за обработването на личните ви данни за една или повече конкретни цели.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За да извършва тази операция по обработване, Европейският орган по труда — отдел „Информация и EURES“ — събира следните категории лични данни:

Търсещи работа:

Името, предпочитаният език и електронният адрес са задължителни за целите на контактите. Друга информация се изисква за статистически цели: пол; националност; държава на пребиваване и образователна степен.

При създаване и публикуване на автобиография цялата информация, включена от потребителя в автобиографията, ще се съхранява в допълнение към личните данни, които вече са въведени за създаването на профил.

Запитвания

Личната информация във връзка със създаването на потребителски профил за търсещите работа е ограничена до данните, необходими за идентифицирането на дадено лице.

Работодатели:

Дружество или предприятие, законно регистрирано в Европейското икономическо пространство или Швейцария, което отговаря на критериите за участие в конкретно събитие, може да се регистрира и да участва в събитието „Европейски ден на труда“ след одобрение от организатора на събитието. От представителя на дружеството ще се изисква да предостави името, адреса, размера, сектора на дейност и името, длъжността, телефонния номер и адреса на електронната поща на основното лице за контакт.

Запитвания

Бюлетин:

Име, фамилия, организация, тип член (НБК, член/партньор на EURES), държава, език и електронна поща.

Събития за взаимно учене:

Име, фамилия, организация, тип член, данни за полета и място за настаняване за възстановяване на разходи.

Предоставянето на лични данни не е задължително.

5. За какъв срок съхраняваме личните ви данни?

Европейският орган по труда, отдел „Информация и EURES“, съхранява личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или по-нататъшното обработване, а именно 12 седмици, освен ако потребителите не изберат да поддържат профила си за по-дълъг период (6 месеца след събитието за търсещите работа и 12 месеца за работодателите).

На практика, когато създават профил, потребителите могат да избират между:

 • съхраняване на данните им в продължение на 12 седмици след конкретното събитие;
 • поддържане на профила им за по-дълъг период (6 месеца за търсещите работа и 12 месеца за работодателите).

Преди заличаването на данните ще бъде изпратено подновяване на съгласието. Ако бъде прието, данните ще се съхраняват още 6 месеца в случая на търсещите работа лица или 12 месеца в случая на работодателите.

Търсещите работа и работодателите ще имат възможност да изтриват/променят данните си от платформата по всяко време.

Възстановяването на разходите ще бъде извършено съгласно процедурата, описана в Регистъра „DPR-ELA- 2022-0003 — Управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на договори“.

6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват в сървърите на Европейския орган по труда или на неговите подизпълнители.

Подизпълнителите на ЕОТ са обвързани от конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на ЕОТ и от задълженията за поверителност, произтичащи пряко от Общия регламент относно защитата на данните в държавите — членки на ЕС („ОРЗД“, Регламент (ЕС) 2016/679.)

За да са защитени личните ви данни, ЕОТ въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на настоящата операция по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?

Достъп до личните ви данни се предоставя на служители на ЕОТ, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на упълномощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители спазват законоустановените и когато е необходимо — допълнителни споразумения за поверителност.

Отделът „Информация и EURES“ няма достъп до профилите на търсещите работа. Отделът „Информация и EURES“ има достъп само до данните за връзка на организаторите на събитието и до обобщените данни, свързани с проявата, чрез специален формуляр.

Външният изпълнител на отдела „Информация и EURES“ ще има достъп до личните данни, за да улесни организацията на събитието. Данните ще бъдат изтрити 3 месеца след събитието.

Всички потребители на портала имат достъп до данните за контакт на съветниците на EURES.

Търсещите работа лица и работодателите могат да искат данни за връзка едни от други.

Работодателите могат да търсят публикувани автобиографии на търсещи работа лица.

Информацията относно автобиографиите на търсещите работа лица се предоставя — с цел показване — на членовете на държавите организатори и съорганизатори, регистрирани в EURES, и на работодателите, проверени от външния изпълнител, действащ от името на администратора. Ако тези организации извършват повторна обработка на получената информация от автобиографиите, това обработване трябва да е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) № 2016/679) и ще бъдат смятани за независим администратор на лични данни.

Информацията за регистрираните търсещи работа лица или работодатели няма да бъде разкривана на външни за мрежата EURES лица.

Съхраняваните данни няма да се използват за изпращане на каквато и да е информация до регистрираните потребители, освен ако те не са изразили изричното си съгласие за това, с изключение на съобщенията, отнасящи се непосредствено до услугата, нейната достъпност и развитие, както и на анкети и пр., провеждани с цел оценка.

Само регистрирани и одобрени работодатели, към които търсещото работа лице изрично е заявило интерес — чрез заявяване на интерес към едно или няколко свободни работни места на този работодател или чрез предоставяне на кода за регистрация на търсещия работа пред работодателя чрез инструмента за чат — могат да виждат автобиография на търсещо работа лице.

Политика за бисквитките1.

Администраторът предава личните ви данни на следните получатели в трета държава или на международна организация в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725: Ще предаваме лични данни на държавите от ЕИП и Швейцария. Съгласно 2000/518/ЕО: Решение на Комисията от 26 юли 2000 г. съгласно Директива № 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни, предоставяни в Швейцария (нотифицирано под номер C (2000) 2304), Швейцария има адекватно ниво на защита на личните данни.

Следва да се има предвид, че съгласно член 3, параграф 13 от Регламента публичните органи (напр. Сметната палата, Съдът на ЕС), които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели. Обработването на тези данни от тези публични органи се извършва в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни в съответствие с целите на обработването.

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в степента и за целта, които се изискват по закон.

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

В качеството си на субект на данните разполагате с конкретни права, предвидени в глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп до личните ви данни и право на коригиране, ако те са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право на изтриване на личните ви данни, на ограничаване на обработването им, на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Вие сте дали съгласието си личните ви данни да бъдат предоставени на Европейския орган по труда, отдел „Информация и EURES“, за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или в случай на конфликт — с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните за връзка с тях са посочени в точка 9.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, представете в искането си тяхно описание (т.е. референтния номер/референтните номера, посочени в точка 10 по-долу).

9. Данни за връзка

 • Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните ви данни, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на ЕОТ

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (data-protection@ela.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако счетете, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на ЕОТ публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от ЕОТ, които са документирани и са му съобщени. Можете да осъществите достъп до регистъра чрез следната хипервръзка: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Настоящата конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ELA-2022-0013: Европейски дни на труда.


1 Уебсайтът използва технологията на бисквитките в съответствие с приложимото европейско законодателство. Бисквитката е кратка информация, изпратена от уебсайт, която се съхранява на вашия твърд диск от браузъра на компютъра ви. Всеки път, когато посещавате уебсайта, ще бъдете приканени да приемате или отказвате бисквитки. Целта е да се даде възможност на уебсайта да запомни вашите предпочитания (като потребителско име, език и т.н.) за определен период от време. Бисквитките могат да се използват също за изготвяне на анонимизирана статистическа информация относно навигацията в нашите сайтове.

Уебсайтовете използват предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, създадени и контролирани от europeanjobdays.eu, а не от външни организации.

Бисквитки на трети страни: Някои от нашите страници показват съдържание от външни доставчици, напр. YouTube. За да разглеждате тяхното съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са политиките им по отношение на бисквитките, върху които нямаме контрол. Ние не носим отговорност за практиките на доставчиците на това съдържание по отношение на неприкосновеността на личния живот и не можем да гарантираме сигурността на лична информация, събрана, използвана или споделена от тях. Вашият избор ще бъде запомнен и запазен в бисквитка, управлявана от europeanjobdays.eu, докато не изтриете бисквитките, съхранявани от вашия браузър.