Skip to content Skip to menu Skip to footer

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a osobitné podmienky

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Európske dni pracovných príležitostí

Prevádzkovateľ: Európsky orgán práce, oddelenie informácií a siete EURES

Referenčné označenie záznamu: DPR-ELA-2022-0013


Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?
 3. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?
 4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?
 5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?
 6. Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?
 7. Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?
 8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 9. Kontaktné údaje
 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

1. Úvod

Európsky orgán práce (ďalej len „ELA“) si kladie za záväzok chrániť osobné údaje a rešpektovať súkromie. ELA získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001).

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie v súvislosti so spracovateľskou operáciou Európske dni pracovných príležitostí, platformou pre virtuálne (online) a miestne veľtrhy pracovných príležitostí, kde môžu zamestnávatelia zverejniť profil svojej spoločnosti a aktuálne pracovné príležitosti, ktorú vykonáva oddelenie informácií a siete EURES Európskeho orgánu práce, sú uvedené ďalej.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie informácií a siete EURES Európskeho orgánu práce zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na sprostredkovanie kontaktu príslušných uchádzačov o zamestnanie z jednej európskej krajiny so zamestnávateľmi z inej krajiny.

Webové sídlo Európskeho dňa pracovných príležitostí je platforma na uskutočňovanie virtuálnych (online) podujatí alebo podujatí priamo na mieste, kde zamestnávatelia môžu uverejniť profil svojho podniku a aktuálnu ponuku voľných pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie môžu prejaviť záujem o určité pracovné ponuky tak, že zamestnávateľom, ktorých si vyberú, sprístupnia svoj používateľských profil a životopis. V rámci virtuálnych podujatí je možné prezentácie sledovať online a komunikácia medzi uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi a zamestnancami siete EURES môže prebiehať cez tzv. živý čet. Osobitné informácie k spracovaniu a ochrane údajov vymieňaných cez čet sú k dispozícii v príslušnej funkcii četu.

Uchádzačom a zamestnávateľom, ktorí sa prihlásia na podujatie v rámci Európskeho dňa pracovných príležitostí, bude pridelené používateľské konto na stránke konkrétneho podujatia v rámci Európskeho dňa pracovných príležitostí. Uchádzači môžu nahrať svoj osobný profil a životopis na webové sídlo Európskeho dňa pracovných príležitostí alebo požiadať, aby sa ich životopis, ktorý je už uverejnený na portáli EURES, stal prístupný aj cez webové sídlo Európskeho dňa pracovných príležitostí.

Registrovaný zamestnávateľ si môže na webovom sídle Európskeho dňa pracovných príležitostí prezrieť životopisy a ďalšie informácie o uchádzačoch o zamestnanie iba za predpokladu, že uchádzač vyjadril záujem o tohto konkrétneho zamestnávateľa.

Vaše osobné údaje budú použité pri automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

Spôsoby spracovania budú automatizované spracovanie aj manuálne spracovanie. Pokiaľ ide o automatizované spracovanie, počítač/stroj sa bude používať v online formulári/spätnej väzbe, nezahŕňa to však profilovanie.

Uchádzač o zamestnanie: vytvorenie účtu, vytvorenie profilu (s možnosťami, ktoré si vyberie), nahranie svojich životopisov a priame uchádzanie o pracovné ponuky. Možnosť naplánovať online alebo osobné rozhovory so zamestnávateľmi. Online čet

Zamestnávateľ: vytvorenie účtu, účasť na podujatiach, zverejnenie voľných pracovných miest, získanie prístupu k životopisom a organizovanie vlastných podujatí a rozhovorov.

V prípade nového spracovania osobných údajov s údajmi získanými z platformy sa každý zamestnávateľ bude považovať za nového prevádzkovateľa a bude musieť pripraviť svoj osobitný záznam a vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože ste v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

Spracúvame osobitné kategórie osobných údajov, preto sa uplatňuje článok 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725. Zvlášť ide o: údaje týkajúce sa zdravia.

Spracúvame vaše osobitné kategórie údajov uvedené v oddiele 4, pretože:

a) ste udelili výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov.

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie získava oddelenie informácii a siete EURES Európskeho orgánu práce tieto kategórie osobných údajov:

Uchádzač o zamestnanie:

Meno, preferovaný jazyk a e-mailová adresa sú povinné na účely komunikácie. Na štatistické účely sa vyžadujú ďalšie informácie: rod, štátna príslušnosť, krajina pobytu, veková skupina, úroveň vzdelania.

Pri vytvorení a sprístupnení životopisu sa uložia všetky informácie, ktoré uchádzač uvedie v životopise, spolu s osobnými údajmi, ktoré použil na otvorenie používateľského konta.

Žiadosti o informácie

Osobné údaje súvisiace s vytvorením účtu pre uchádzačov o zamestnanie obsahujú iba údaje nevyhnutné na identifikáciu konkrétnej osoby.

Zamestnávateľ:

Spoločnosť alebo podnik, ktoré sú zákonne registrované v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku a spĺňajú kritériá účasti na konkrétnom podujatí, sa môžu zaregistrovať a zúčastniť na podujatí Európskeho dňa pracovných príležitostí za predpokladu, že organizátor podujatia schváli ich účasť. Zástupca podniku bude vyzvaný, aby uviedol názov podniku, jeho adresu, veľkosť, odvetvie, ako aj meno, funkciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu hlavnej kontaktnej osoby.

Žiadosti o informácie

Spravodajca:

meno, priezvisko, organizácia, typ člena (národný úrad pre koordináciu, člen/partner siete EURES), krajina, jazyk a e-mail.

Vzájomné vzdelávacie podujatia:

meno, priezvisko, organizácia, typ člena, údaje o lete a ubytovaní na účely náhrady nákladov.

Poskytnutie osobných údajov nie je povinné.

5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Oddelenie informácií a siete EURES Európskeho orgánu práce uchováva vaše osobné údaje len na čas potrebný na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracúvania, konkrétne 12 týždňov, pokiaľ sa používatelia nerozhodnú viesť svoj účet počas dlhšieho obdobia (6 mesiacov po podujatí pre uchádzačov o zamestnanie a 12 mesiacov v prípade zamestnávateľov).

V praxi si používatelia pri vytváraní profilu môžu vybrať medzi týmito možnosťami:

 • uchovanie svojich údajov 12 týždňov po skončení konkrétnej udalosti alebo
 • uchovanie konta počas dlhšieho obdobia (6 mesiacov pre uchádzačov o zamestnanie a 12 mesiacov pre zamestnávateľov).

žiadosť o predĺženie súhlasu sa zašle pred vymazaním údajov. V prípade schválenia žiadosti o predĺženie sa údaje uchovávajú počas ďalších 6 mesiacov v prípade uchádzačov o zamestnanie alebo 12 mesiacov v prípade zamestnávateľov.

Uchádzač o zamestnanie a zamestnávatelia budú mať možnosť kedykoľvek odstrániť/zmeniť svoje údaje z platformy.

Náhrada sa vyplatí v súlade s postupom opísaným v zázname „DPR-ELA- 2022-0003 Riadenie postupov zadávania zákaziek týkajúcich sa verejného obstarávania a plnenia zákaziek“.

6. Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskeho orgánu práce, alebo na serveroch jeho dodávateľov.

Dodávatelia orgánu ELA sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania údajov vykonávané v mene tohto orgánu, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ (nariadenie (EÚ) 2016/679).

Orgán ELA zaviedol niekoľko technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k osobným údajom majú zamestnanci orgánu ELA zodpovední za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávnení zamestnanci a ktorí musia tieto údaje poznať. Zamestnanci sú viazaní zákonnými a, v prípade potreby, dodatočnými dohodami o mlčanlivosti.

Oddelenie informácií a siete EURES nemá prístup k profilom uchádzačov o zamestnanie. Oddelenie informácií a siete EURES má prístup len ku kontaktným údajom organizátorov podujatia a súhrnným údajom týkajúcim sa podujatia prostredníctvom osobitného formulára.

Externý dodávateľ oddelenia informácií a siete EURES bude mať prístup k osobným údajom s cieľom uľahčiť organizáciu podujatia. Údaje sa vymažú tri mesiace po podujatí.

Všetci používatelia portálu majú prístup k kontaktným údajom poradcov siete EURES.

Uchádzači o zamestnanie a zamestnávatelia si môžu vzájomne vyžiadať kontaktné údaje.

Zamestnávatelia môžu vyhľadávať zverejnené životopisy uchádzačov o zamestnanie.

Informácie o životopisoch uchádzačov o zamestnanie sa sprístupňujú na účely zobrazenia členom EURES z usporiadateľských a spoluusporiadateľských krajín a registrovaným zamestnávateľom, ktoré overuje externý dodávateľ konajúci v mene správcu. Ak tieto organizácie znovu spracúvajú získané informácie zo životopisu, toto spracovanie musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679), a budú sa považovať za nezávislých prevádzkovateľov.

Informácie o registrovaných uchádzačoch o zamestnanie alebo zamestnávateľoch sa neposkytnú nikomu mimo siete EURES.

Uchovávané údaje nebudú použité na zasielanie žiadneho druhu informácií registrovaným používateľom, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasili, okrem správ týkajúcich sa priamo služby, jej dostupnosti a vývoja a prieskumov uskutočňovaných na účely hodnotenia.

Životopis uchádzača o zamestnanie si môžu prezrieť iba registrovaní a overení zamestnávatelia, ktorým uchádzač dal svoj výslovný súhlas tak, že prejavil záujem o jednu alebo viaceré pracovné ponuky od tohto zamestnávateľa, alebo ak zamestnávateľovi poskytol cez četovací nástroj svoj registračný kód.

Politika súborov cookie1.

Prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725: Osobné údaje prenesieme do krajín EHP a Švajčiarska. Podľa smernice 2000/518/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2304) má Švajčiarsko primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že podľa článku 3 ods. 13 nariadenia sa za príjemcov nepovažujú orgány verejnej moci (napr. Dvor audítorov, Súdny dvor EÚ), ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu. Spracúvanie týchto údajov uvedenými orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracovania.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, neposkytujeme žiadnej tretej strane, s výnimkou prípadov, keď to od nás vyžaduje zákon.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 až 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Súhlasili ste s poskytnutím osobných údajov oddeleniu informácií a siete EURES Európskeho orgánu práce na účely danej spracovateľskej operácie. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti (t. j. uveďte referenčné označenie záznamu, ako je to uvedené v bode 10).

9. Kontaktné údaje

 • Prevádzkovateľ

Ak chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, prípadne ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa zberu a využívania vašich osobných údajov, neváhajte sa obrátiť na prevádzkovateľa: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Zodpovedná osoba pre ochranu údajov orgánu ELA

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu (data-protection@ela.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. podať sťažnosť.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník pre ochranu údajov orgánu ELA uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany orgánu, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra úradníka pre ochranu údajov pod týmto referenčným označením záznamu: DPR-ELA-2022-0013: Európske dni pracovných príležitostí


1Webové sídlo používa technológiu súborov cookie v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi. Súbor cookie je malá informácia zasielaná webovým sídlom, ktorú prehliadač vášho počítača ukladá na pevnom disku. Pri každej návšteve webovej lokality budete vyzvaný, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookie. Účelom je umožniť webovému sídlu zapamätať si vaše preferencie (napríklad meno používateľa, jazyk atď.) na určité obdobie. Súbory cookie sa môžu používať aj na vytváranie anonymizovaných štatistík o skúsenostiach s prezeraním našich webových sídiel.

Webové sídla používajú väčšinou súbory cookie hostiteľskej domény. Ide o súbory cookie vytvorené a kontrolované prostredníctvom europeanjobdays.eu, nie externou organizáciou.

Súbory cookie tretej strany: Na niektorých z našich stránok sa zobrazuje obsah od externých poskytovateľov, napr. YouTube. Aby ste si mohli pozrieť tento obsah tretích strán, najskôr musíte prijať ich osobitné podmienky. K nim patria ich pravidlá týkajúce sa súborov cookie, nad ktorými nemáme kontrolu. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov tohto obsahu a nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych vašich osobných informácií, ktoré sú tam získané, používané alebo ďalej poskytované. Vaše rozhodnutie bude zapamätané a uložené v súbore cookie spravovanom platformou europeanjobdays.eu, kým neodstránite súbory cookie uložené vaším prehliadačom.