Skip to content Skip to menu Skip to footer

Izjava o privatnosti i posebni uvjeti

U ovoj se izjavi o privatnosti navode informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: Europski dani poslova

Voditelj obrade: Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES

Referentni broj upisa: DPR-ELA-2022-0013


Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Informacije za kontakt
 10. Gdje se može pronaći više informacija?

1. Uvod

Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA) brine se o zaštiti vaših osobnih podataka i poštovanju vaše privatnosti. Europsko nadzorno tijelo za rad prikuplja i potom obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se zbog kojih razloga obrađujemo vaše osobne podatke, kako ih prikupljamo i kako postupamo sa svim prikupljenim osobnim podatcima i jamčimo njihovu zaštitu, na koji se način ti podatci upotrebljavaju i koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka. Navode se i podatci za kontakt nadležnog voditelja obrade kojem se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije o postupku obrade koji provodi Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES, za Europske dane poslova, odnosno platformu za virtualne (mrežne) sajmove poslova i sajmove poslova na mjestu događaja na kojoj poslodavci mogu objaviti svoje profile poduzeća i trenutačne mogućnosti zapošljavanja.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES, prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kako bi povezao tražitelje posla iz jedne europske zemlje s poslodavcima iz druge zemlje.

Mrežno mjesto Europskih dana poslova platforma je za virtualne (mrežne) sajmove poslova i sajmove poslova na mjestu događaja na kojoj poslodavci mogu objaviti profil svojeg poduzeća i trenutačne mogućnosti zapošljavanja. Tražitelji posla mogu iskazati svoj interes za određene ponude radnih mjesta tako da njihov korisnički profil i životopis budu vidljivi poslodavcima koje su odabrali. Kad je riječ o virtualnim događanjima, prezentacije se mogu prenositi putem interneta, a tražitelji posla, poslodavci i osoblje EURES-a mogu međusobno komunicirati putem razgovora uživo (chat). Posebne informacije o obradi i zaštiti podataka navedenih u razgovorima pružaju se u okviru alata za razgovor uživo putem interneta.

Tražitelji posla i poslodavci koji se registriraju za neko od događanja povodom Dana poslova dobit će korisnički račun za to konkretno događanje na mrežnom mjestu Europskih dana poslova. Tražitelji posla mogu učitati svoj osobni profil i životopis na mrežno mjesto Europskih dana poslova ili zatražiti da životopis koji je već objavljen na portalu EURES postane dostupan s mrežnog mjesta Europskih dana poslova.

Poslodavci registrirani na mrežnom mjestu Europskih dana poslova mogu vidjeti životopise i ostale informacije o tražiteljima posla samo ako je tražitelj posla iskazao interes za tog određenog poslodavca.

Vaši osobni podatci upotrebljavat će se za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Načini obrade obuhvaćat će automatiziranu i ručnu obradu. Kad je riječ o automatiziranoj obradi, računalo/stroj upotrebljavat će se u internetskom obrascu / povratnim informacijama, no to ne uključuje izradu profila.

Tražitelj posla: izrada korisničkog računa, izrada profila (s odabranim opcijama), učitavanje životopisa i izravno prijavljivanje na slobodna radna mjesta. Mogućnost dogovaranja razgovora za posao s poslodavcima na mreži ili uz fizičku prisutnost. Razgovor uživo na internetu (chat)

Poslodavac: izrada korisničkog računa, sudjelovanje u događanjima, objava slobodnih radnih mjesta, dobivanje pristupa životopisima i organiziranje vlastitih događanja i razgovora za posao.

U slučaju nove obrade osobnih podataka, pri čemu se podatci prikupljaju s platforme, svaki poslodavac smatrat će se novim voditeljem obrade te će morati pripremiti svoju posebnu evidenciju i izjavu o privatnosti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GRDP).

3. Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo jer ste u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725 dali privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka i stoga se primjenjuje članak 10. Uredbe (EU) 2018/1725. Posebice: podatke koji se odnose na zdravlje.

Vaše posebne kategorije podataka navedene u odjeljku 4. obrađujemo zbog sljedećeg razloga:

(a) dali ste izričitu privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bi moglo provesti ovu obradu podataka, Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES, prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tražitelj posla:

Za potrebe komunikacije obvezno je navesti ime i prezime, željeni jezik i e-adresu. Ostali se podatci traže u statističke svrhe: rod, državljanstvo, država boravišta, stupanj obrazovanja.

Pri sastavljanju i objavi životopisa sve informacije koje je korisnik uključio u životopis pohranit će se zajedno s osobnim podatcima koji su već uneseni radi izrade korisničkog računa.

Upiti

Osobni podatci povezani s izradom korisničkog računa tražitelja posla ograničeni su na podatke koji su nužni za identifikaciju određene osobe.

Poslodavac:

Društvo ili poduzeće koji su zakonito registrirani u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj i koji ispunjavaju kriterije sudjelovanja u određenom događanju mogu se registrirati i sudjelovati u tom događanju u okviru Europskog dana poslova, uz prethodno odobrenje organizatora događanja. Od predstavnika društva traži se da navede ime, adresu, veličinu i sektor djelatnosti društva te ime i prezime, funkciju, broj telefona i e-adresu glavne osobe za kontakt.

Upiti

Bilten:

Ime, prezime, organizacija, vrsta člana (nacionalni koordinacijski ured, član/partner portala EURES), zemlja, jezik i e-adresa.

Događanja za uzajamno učenje:

Ime, prezime, organizacija, vrsta člana, podatci o letu i smještaj za koji se ostvaruje povrat troškova.

Pružanje osobnih podataka nije obvezno.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES, čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno 12 tjedana, osim ako korisnici odluče držati svoj korisnički račun dulje (6 mjeseci nakon događanja za tražitelje posla i 12 mjeseci za poslodavce).

U praksi, pri izradi profila korisnici mogu birati između:

 • čuvanja svojih podataka 12 tjedana nakon određenog događanja ili
 • držanja svojeg korisničkog računa tijekom duljeg razdoblja (6 mjeseci za tražitelje posla i 12 mjeseci za poslodavce).

Prije brisanja podataka produljenje će biti poslano na odobrenje. Ako bude prihvaćeno, podatci će se čuvati još 6 mjeseci u slučaju tražitelja posla ili 12 mjeseci u slučaju poslodavaca.

Tražitelj posla i poslodavci imat će mogućnost u bilo kojem trenutku izbrisati/izmijeniti svoje podatke na platformi.

Povrat troškova obradit će se u skladu s postupkom opisanim pod referentnim brojem upisa „DPR-ELA-2022-0003 Upravljanje postupcima dodjele za nabavu i izvršenje ugovora”.

6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

Svi osobni podatci u elektroničkom obliku (e-poruke, dokumenti, baze podataka, učitani skupovi podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europskog nadzornog tijela za rad ili njegovih vanjskih suradnika.

Vanjski suradnici Europskog nadzornog tijela za rad vezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Europskog nadzornog tijela za rad te obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze izravno iz Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a („GDPR”, Uredba (EU) 2016/679).

Radi zaštite vaših osobnih podataka Europsko nadzorno tijelo za rad uvelo je brojne tehničke i organizacijske mjere. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće radnje za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, sprječavanje rizika od gubitka podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa te razmatranje rizika obrade podataka i prirode osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podatcima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podatci opravdano potrebni u izvršavanju ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podatcima omogućen je osoblju Europskog nadzornog tijela za rad odgovornom za provođenje ovog postupka obrade i ovlaštenom osoblju prema načelu nužnosti pristupa podatcima. U svom se radu navedeno osoblje pridržava zakonskih sporazuma te, prema potrebi, dodatnih sporazuma o povjerljivosti.

Odjel za informacije i portal EURES nema pristup profilima tražitelja posla. Odjel za informacije i portal EURES ima pristup samo podatcima za kontakt organizatora događanja i objedinjenim podatcima povezanima s događanjem putem posebnog obrasca.

Vanjski suradnik Odjela za informacije i portal EURES imat će pristup osobnim podatcima kako bi se olakšala organizacija događanja. Podatci će se izbrisati tri mjeseca nakon događanja.

Svi korisnici portala mogu pristupiti podatcima za kontakt EURES-ovih savjetnika.

Tražitelji posla i poslodavci mogu jedni od drugih tražiti podatke za kontakt.

Poslodavci mogu pretraživati objavljene životopise tražitelja posla.

Informacije o životopisima tražitelja posla dostupne su, u svrhu prikaza, članovima EURES-a iz zemalja organizatorica i suorganizatorica te registriranim poslodavcima, a provjerava ih vanjski suradnik koji djeluje u ime voditelja obrade podataka. Ako te organizacije ponovno obrađuju dobivene informacije iz životopisa, to moraju raditi u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredbom (EU) 2016/679) te će se smatrati neovisnim voditeljima obrade podataka.

Podatci o registriranim tražiteljima posla ili poslodavcima neće se otkriti nikome izvan EURES-ove mreže.

Pohranjeni podatci neće se upotrebljavati za slanje informacija registriranim korisnicima ako oni za to nisu izričito dali suglasnost, uz izuzetak poruka koje su izravno povezane s uslugom, njezinom dostupnošću i razvojem, te anketa i sličnog koji se provode za potrebe evaluacije.

Samo registrirani i prihvaćeni poslodavci za koje je tražitelj posla izričito iskazao interes – iskazivanjem interesa za jedno ili više slobodnih radnih mjesta tog poslodavca ili slanjem registracijske oznake tražitelja posla poslodavcu putem alata za razgovor uživo putem interneta (chat) – mogu vidjeti životopis tog tražitelja posla.

Politika kolačića1.

Voditelj obrade podataka prenosi vaše osobne podatke sljedećim primateljima u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725: Osobne podatke prenosit ćemo u zemlje EGP-a i Švicarsku. U skladu s Odlukom 2000/518/EZ: Odluka Komisije od 26. srpnja 2000. sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka koja postoji u Švicarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2304), Švicarska ima odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Napominjemo da se, u skladu s člankom 3. stavkom 13. Uredbe, javna tijela (npr. Revizorski sud, Sud Europske unije) koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju primateljima. Obrada tih podataka u javnim tijelima mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.

Podatci koje prikupljamo neće biti dani trećoj strani, osim u mjeri u kojoj i u svrhu za koju se to može od nas zahtijevati u skladu sa zakonom.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava u skladu s poglavljem III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, i to pravo na pristup svojim osobnim podatcima i njihov ispravak u slučaju da su vaši osobni podatci netočni ili nepotpuni. Ako je primjenjivo, imate pravo izbrisati svoje osobne podatke, ograničiti obradu svojih osobnih podataka, uložiti prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Dali ste privolu za pružanje osobnih podataka Europskom nadzornom tijelu za rad, Odjelu za informacije i portal EURES, u svrhu ovog postupka obrade. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku obavještavanjem voditelja obrade. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije nego što ste povukli privolu.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade ili, u slučaju spora, službeniku za zaštitu podataka. Po potrebi se možete obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podatci za kontakt navedeni su u odjeljku 9. u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u svojem zahtjevu navedite informacije o njima (odnosno referentni broj upisa naveden u odjeljku 10. u nastavku).

9. Informacije za kontakt

 • Voditelj obrade

Ako želite ostvariti svoja prava iz Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate komentara, pitanja ili nedoumica ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom svojih osobnih podataka, slobodno se obratite voditelju obrade: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Službenik za zaštitu podataka Europskog nadzornog tijela za rad

Službeniku za zaštitu podataka (data-protection@ela.europa.eu) možete se obratiti u pogledu pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Imate pravo obratiti se (odnosno podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su obradom vaših osobnih podataka koju je izvršio voditelj obrade povrijeđena vaša prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

10. Gdje se može pronaći više informacija?

Službenik za zaštitu podataka Europskog nadzornog tijela za rad objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka u Europskom nadzornom tijelu za rad, a koji su evidentirani i koji su mu prijavljeni. Registru možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim referentnim brojem: DPR-ELA-2022-0013: Europski dani poslova.


1 Na mrežnom mjestu upotrebljava se tehnologija kolačića u skladu s primjenjivim europskim zakonodavstvom. Kolačić je mala količina informacija koju šalje mrežno mjesto i koju na vaš tvrdi disk pohranjuje internetski preglednik vašeg računala. Kad god posjetite mrežno mjesto, od vas će se tražiti da prihvatite ili odbijete kolačiće. Svrha je omogućiti mrežnom mjestu da određeno vrijeme pamti vaše osobne preferencije (npr. korisničko ime, jezik itd.). Kolačići se mogu upotrebljavati i za izradu anonimiziranih statističkih podataka o iskustvu pretraživanja naših stranica.

Mrežna mjesta uglavnom se koriste „kolačićima prve strane”. To su kolačići koje postavlja i nadzire stranica europeanjobdays.eu, a ne vanjska organizacija.

Kolačići trećih strana: Na nekima od naših stranica prikazuje se sadržaj vanjskih pružatelja usluga, npr. YouTubea. Kako biste vidjeli taj sadržaj trećih strana, prvo morate prihvatiti njihove posebne uvjete. To uključuje njihova pravila o postupanju s kolačićima, koja mi ne kontroliramo. Nismo odgovorni za načine zaštite privatnosti pružatelja tog sadržaja te ne možemo jamčiti sigurnost nijednog vašeg osobnog podatka koji se ondje prikuplja, upotrebljava ili dijeli. Vaš odabir zapamtit će se i spremiti u kolačiću kojim upravlja stranica europeanjobdays.eu sve dok ne izbrišete kolačiće koje je pohranio vaš preglednik.