Skip to content Skip to menu Skip to footer

Specifieke privacyverklaring en specifieke voorwaarden

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsactiviteit: Europese banendagen

Verwerkingsverantwoordelijke: Europese Arbeidsautoriteit, eenheid Informatie en EURES

Kenmerk: DPR-ELA-2022-0013


Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
 3. Op welke juridische grond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Hoe worden uw persoonsgegevens door ons beschermd en beveiligd?
 7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden uw gegevens verstrekt?
 8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
 9. Contactgegevens
 10. Waar vindt u nadere informatie?

1. Inleiding

De Europese Arbeidsautoriteit (hierna: “de ELA”) wil uw persoonsgegevens beschermen en uw privacy respecteren. De ELA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we ze verzamelen en behandelen en hoe we de bescherming van alle verkregen persoonsgegevens garanderen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook bevat dit document de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Informatie over de verwerking van gegevens door de eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit in het kader van de Europese banendagen, een platform voor virtuele (online) en fysieke banenbeurzen waar werkgevers hun bedrijfsprofielen en actuele vacatures kunnen publiceren, vindt u hieronder.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerkingsactiviteit: De eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om werkzoekenden uit een Europees land en werkgevers uit een ander Europees land met elkaar in contact te brengen.

De website van de Europese banendagen fungeert als platform voor virtuele (online) en fysieke banenbeurzen waar werkgevers hun bedrijfsprofiel en actuele vacatures kunnen publiceren. Werkzoekenden kunnen hun interesse in specifieke vacatures kenbaar maken door geselecteerde werkgevers inzage te geven in hun gebruikersprofiel en cv. Bij virtuele evenementen kunnen presentaties online worden gestreamd en kunnen werkzoekenden, werkgevers en EURES-medewerkers via live chats met elkaar communiceren. In het kader van die chat-functionaliteit wordt specifieke informatie verschaft over het verwerken en beschermen van gegevens die in de chats worden verstrekt.

Werkzoekenden en werkgevers die zich voor een (online) banendag registreren, krijgen voor dat specifieke evenement een gebruikersaccount op de website van de Europese banendagen. Werkzoekenden kunnen hun persoonlijke profiel en cv uploaden naar de website van de (online) Europese banendagen. Indien hun cv al op het EURES-portaal gepubliceerd is, kunnen zij een verzoek indienen om dat cv zichtbaar te maken op de website van de Europese banendagen.

Werkgevers die op de website staan geregistreerd, kunnen de cv’s en overige informatie van werkzoekenden uitsluitend bekijken indien de werkzoekende heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de betreffende werkgever.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Gegevens worden zowel geautomatiseerd als handmatig verwerkt. Voor de geautomatiseerde verwerking wordt een computer/machine gebruikt bij het online formulier/feedback, maar die verwerking omvat geen profilering.

Werkzoekende: een account aanmaken, een profiel aanmaken (met voorkeursopties), cv uploaden en rechtstreeks reageren op vacatures. Mogelijkheid om online of face-to-face sollicitatiegesprekken met werkgevers te plannen. Online chat

Werkgever: een account aanmaken, deelnemen aan evenementen, vacatures publiceren, toegang krijgen tot cv’s en eigen evenementen en sollicitatiegesprekken organiseren.

In geval van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens waarbij de via het platform verzamelde gegevens worden verwerkt, wordt elke werkgever beschouwd als een nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking en moet hij zijn specifieke dossier en privacyverklaring opstellen overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Op welke juridische grond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2018/1725 toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Wij verwerken bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zodat artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725 van toepassing is. In het bijzonder gaat het om: gegevens over gezondheid.

Wij verwerken uw bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals aangegeven in afdeling 4 omdat:

a) u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Voor de uitvoering van deze verwerkingsactiviteit verzamelt de eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit de volgende categorieën persoonsgegevens:

Werkzoekende

Voor contactdoeleinden moeten de naam, de voorkeurstaal en het e-mailadres verplicht worden ingevuld. Voor statistische doeleinden wordt ook nog andere informatie verzameld, te weten gender, nationaliteit, land van verblijf en opleidingsniveau.

Bij het opstellen en plaatsen van een cv wordt alle informatie die de gebruiker in het cv heeft opgenomen, opgeslagen bij de persoonsgegevens die al ingevoerd zijn om het account aan te maken.

Verzoeken

De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt voor het aanmaken van een account voor werkzoekenden beperken zich tot de gegevens die nodig zijn om de persoon in kwestie te kunnen identificeren.

Werkgever:

Bedrijven of ondernemingen die rechtsgeldig in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland zijn ingeschreven en die aan de criteria voldoen voor deelname aan een specifiek evenement, kunnen zich registreren voor en deelnemen aan de betreffende Europese banendag mits de organisator van dat evenement daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. De vertegenwoordiger van een dergelijk bedrijf wordt verzocht om de naam, het adres, de grootte en de branche van het bedrijf te verstrekken, evenals de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon.

Verzoeken

Nieuwsbrief:

voor- en achternaam, organisatie, soort lid (nationaal coördinatiebureau, EURES-lid/partner), land, taal en e-mailadres.

Evenementen voor wederzijds leren:

voor- en achternaam, organisatie, type lid, gegevens over vliegreis en accommodatie met het oog op terugbetaling.

De verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verzameling of verdere verwerking ervan te verwezenlijken, namelijk 12 weken, tenzij gebruikers ervoor kiezen hun account langer te bewaren (zes maanden na het evenement voor werkzoekenden en 12 maanden voor werkgevers).

In de praktijk kunnen gebruikers er bij het aanmaken van een profiel voor kiezen:

 • hun gegevens tot 12 weken na de specifieke gebeurtenis te bewaren, of
 • hun account langer te bewaren (zes maanden voor werkzoekenden en 12 maanden voor werkgevers).

Betrokkenen wordt gevraagd of zij hun toestemming voor de verwerking willen verlengen, voordat de gegevens worden gewist. Indien de toestemming wordt verlengd, worden de gegevens nog eens zes maanden bewaard in het geval van werkzoekenden of 12 maanden in het geval van werkgevers.

Werkzoekenden en werkgevers hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun gegevens van het platform te verwijderen of te wijzigen.

Gegevens betreffende terugbetalingen worden behandeld volgens de procedure voor het beheer van gunningsprocedures voor aanbestedingen en de uitvoering van contracten (zoals beschreven in het document “DPR-ELA- 2022-0003 Managing award procedures for procurement and the execution of contracts”).

6. Hoe worden uw persoonsgegevens door ons beschermd en beveiligd?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade gegevensreeksen enz.) worden opgeslagen op de servers van de Europese Arbeidsautoriteit of haar opdrachtnemers.

De opdrachtnemers van de ELA zijn gebonden aan een specifieke contractuele clausule voor elke verwerkingsactiviteit met betrekking tot uw gegevens namens de ELA en door de geheimhoudingsplicht die rechtstreeks voortvloeit uit de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna “AVG” genoemd) in de EU-lidstaten.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de ELA een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen omvatten passende stappen met betrekking tot onlinebeveiliging, het risico op gegevensverlies, wijziging van gegevens of ongeoorloofde toegang, rekening houdend met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Tot de organisatorische maatregelen behoort onder meer het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend de bevoegde personen die deze gegevens nodig hebben voor de verwerking.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Toegang tot uw persoonsgegevens wordt verleend aan het personeel van de ELA dat verantwoordelijk is voor de verwerking en aan bevoegd personeel volgens noodzaak van kennisneming. Deze medewerkers zijn gebonden aan wettelijke en, zo nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

De eenheid Informatie en EURES heeft geen toegang tot de profielen van werkzoekenden. De eenheid Informatie en EURES heeft alleen toegang tot de contactgegevens van de organisatoren van het evenement en tot geaggregeerde gegevens in verband met het evenement via een specifiek formulier.

De externe contractant van de eenheid Informatie en EURES heeft toegang tot de persoonsgegevens om de organisatie van het evenement te vergemakkelijken. De gegevens worden 3 maanden na het evenement verwijderd.

Alle gebruikers van het portaal hebben toegang tot de contactgegevens van de EURES-adviseurs.

Werkzoekenden en werkgevers kunnen elkaar om contactgegevens vragen.

Werkgevers kunnen gepubliceerde cv’s van werkzoekenden doorzoeken.

Informatie over cv’s van werkzoekenden wordt voor weergavedoeleinden ter beschikking gesteld aan geregistreerde EURES-leden van de organiserende en medeorganiserende landen en ingeschreven werkgevers, geverifieerd door de externe contractant die namens de verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Indien deze organisaties de ontvangen cv-informatie opnieuw verwerken, moet dit plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 en met de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). De organisaties worden hierbij aangemerkt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

De gegevens over geregistreerde werkzoekenden of werkgevers worden niet aan derden buiten het EURES-netwerk vrijgegeven.

De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van informatie aan geregistreerde gebruikers, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Een uitzondering hierop vormen berichten die rechtstreeks verband houden met de dienst of met de beschikbaarheid en verdere ontwikkeling ervan. Ook enquêtes en dergelijke die voor evaluatiedoeleinden worden uitgevoerd, zijn van deze regel uitgezonderd.

Het cv van een werkzoekende kan uitsluitend worden bekeken door geregistreerde en geaccepteerde werkgevers waarvoor een werkzoekende expliciet heeft aangegeven dat hij/zij daar interesse in heeft (door bijvoorbeeld die belangstelling voor een of meerdere vacatures van die werkgever te markeren of door zijn/haar registratiecode aan de werkgever ter beschikking te stellen via de chat-tool).

Cookiebeleid1.

De verwerkingsverantwoordelijke geeft uw persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers in een derde land of aan een internationale organisatie overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725: Wij sturen persoonsgegevens door naar EER-landen en Zwitserland. Volgens Beschikking 2000/518/EG van de Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in Zwitserland (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2304) biedt Zwitserland een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 3, lid 13, van de verordening gelden overheidsinstanties (bv. de Europese Rekenkamer en het Hof van Justitie van de Europese Unie) die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht niet als ontvangers. De verwerking van die gegevens door de overheidsinstanties geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels volgens de doelstellingen van de verwerking.

Wij geven geen verzamelde informatie door aan derden, tenzij en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als “betrokkene” hebt u bepaalde rechten in het kader van hoofdstuk III (artikelen 14-25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en deze te rectificeren indien zij onjuist of onvolledig zijn. In voorkomend geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en de gegevens over te dragen.

U hebt ermee ingestemd uw persoonsgegevens aan de eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit te verstrekken ten behoeve van de onderhavige verwerkingsactiviteit. U kunt uw toestemming elk moment intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke daarvan in kennis te stellen. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is verricht voordat u uw toestemming introk.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De contactgegevens van deze instanties vindt u onder punt 9.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen in het kader van een of meerdere specifieke verwerkingsactiviteiten, geef er dan een beschrijving van (d.w.z. hun kenmerk(en) zoals gespecificeerd onder punt 10) in uw verzoek.

9. Contactgegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke

Als u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen, als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of als u een klacht wilt indienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • De functionaris voor gegevensbescherming van de ELA

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protection@ela.europa.eu) over kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725.

 • De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht een beroep te doen op (d.w.z. een klacht in te dienen bij) de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Waar vindt u nadere informatie?

Het register van alle verwerkingsactiviteiten van de ELA met betrekking tot persoonsgegevens wordt bekendgemaakt door de functionaris voor gegevensbescherming van de ELA. Deze verwerkingsactiviteiten zijn bijgehouden en aan hem doorgegeven. U hebt toegang tot het register via de volgende link: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Deze specifieke verwerkingsactiviteit is in het openbare register van de functionaris voor gegevensbescherming opgenomen met het volgende kenmerk: DPR-ELA-2022-0013: Europese banendagen


1 De website maakt gebruik van cookietechnologie overeenkomstig de toepasselijke Europese wetgeving. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die een website naar de browser van uw computer stuurt om deze op uw harde schijf op te slaan. Elke keer dat u de website bezoekt, moet u cookies accepteren of weigeren. Het doel is de website gedurende een bepaalde periode in staat te stellen uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, enz.) te onthouden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de beleving van gebruikers op onze sites te verzamelen.

De websites gebruiken meestal directe cookies. Dit zijn cookies die worden ingesteld en gecontroleerd door europeanjobdays.eu, en niet door een externe organisatie.

Cookies van derden: sommige van onze pagina’s bevatten content van externe aanbieders, zoals Youtube. Om deze content van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden accepteren. Hiertoe behoort hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de aanbieders van deze content en wij kunnen geen garanties bieden voor de beveiliging van uw persoonsgegevens die daarbij worden verzameld, gebruikt of gedeeld. Uw keuze wordt onthouden en opgeslagen in een cookie dat door europeanjobdays.eu wordt beheerd totdat u de cookies wist die door uw browser zijn opgeslagen.