Skip to content Skip to menu Skip to footer

Oświadczenie o ochronie prywatności i warunki szczególne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie twoich danych osobowych.

Operacja przetwarzania: Europejskie Dni Pracy

Administrator danych: Europejski Urząd ds. Pracy – Dział Informacji i EURES

Nr referencyjny: DPR-ELA-2022-0013


Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Cele i sposoby przetwarzania twoich danych osobowych
 3. Podstawy prawne przetwarzania twoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej?
 5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
 6. Jak chronimy i zabezpieczamy twoje dane osobowe?
 7. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?
 8. Jakie masz prawa i jak je możesz realizować?
 9. Informacje kontaktowe
 10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

1. Wprowadzenie

Europejski Urząd ds. Pracy („ELA”) zobowiązuje się do ochrony twoich danych osobowych i poszanowania twojej prywatności. Frontex gromadzi, a następnie przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001).

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności objaśnia się powód przetwarzania twoich danych osobowych; sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy wszystkie przekazane dane osobowe; jak te informacje są wykorzystywane; i jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zawiera ono również dane kontaktowe właściwego administratora danych, za pośrednictwem którego można wykonywać swoje prawa, a także inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące operacji przetwarzania danych w ramach Europejskich Dni Pracy stanowiących platformę dla wirtualnych (online) i internetowych targów pracy, na których pracodawcy mogą publikować swoje profile przedsiębiorstwa i aktualne oferty pracy udostępniane przez Europejski Urząd ds. Pracy, Dział Informacji i EURES.

2. Cele i sposoby przetwarzania twoich danych osobowych

Cel operacji przetwarzania: Dział Informacji i EURES Europejskiego Urzędu Pracy gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w celu kojarzenia osób poszukujących pracy z jednego kraju europejskiego z pracodawcami z innego kraju.

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest platformą wirtualnych (online) i stacjonarnych targów pracy, na której pracodawcy mogą publikować profile swoich przedsiębiorstw oraz aktualne oferty pracy. Osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie konkretnymi ofertami pracy, udostępniając swój profil użytkownika oraz CV wybranym pracodawcom. W ramach wirtualnych wydarzeń mogą być przesyłane strumieniowo przez internet prezentacje, a osoby poszukujące pracy, pracodawcy i personel EURES mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów na żywo. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przekazywanych za pośrednictwem czatów są udzielane w związku z funkcjonalnością czatu.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy, którzy zarejestrują się na wydarzenie „Dzień Pracy”, otrzymają dostęp do konta użytkownika na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy na konkretne wydarzenie. Osoby poszukujące pracy mogą załadować swój osobisty profil i CV na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy lub zwrócić się o udostępnienie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy CV, które zostało już opublikowane w portalu EURES.

Pracodawcy zarejestrowani na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy mogą przeglądać CV i inne informacje na temat osób poszukujących pracy tylko, jeśli dana osoba poszukująca pracy jest zainteresowana kontaktem z konkretnym pracodawcą.

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystywane do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

Trybami przetwarzania będą zarówno automatyczne przetwarzanie danych, jak i przetwarzanie ręczne. W przypadku automatycznego przetwarzania danych do wypełniania formularza elektronicznego lub informacji zwrotnej online wykorzystany zostanie komputer/maszyna, ale nie obejmuje to profilowania.

Osoba poszukująca pracy: założenie konta, stworzenie profilu (z preferowanymi opcjami), ładowanie CV online i bezpośrednie ubieganie się o wakaty. Możliwość umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcami bezpośrednio lub online. Czat online

Pracodawca: założenie konta, udział w wydarzeniach, publikowanie wolnych miejsc pracy, dostęp do CV oraz organizowanie własnych wydarzeń i rozmów kwalifikacyjnych.

W przypadku nowego procesu przetwarzania danych osobowych obejmującego dane zgromadzone z platformy, każdy pracodawca zostanie uznany za nowego administratora danych i będzie musiał przygotować swój specjalny rejestr oraz oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy twoje dane osobowe, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725 udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, dlatego zastosowanie ma art. 10 rozporządzenia (UE) 2018/1725. W szczególności: dane dotyczące zdrowia.

Przetwarzamy twoje szczególne kategorie danych wskazane w punkcie 4, ponieważ:

a) wyraziłeś(-aś) wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej?

W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania Dział ds. Informacji i EURES Europejskiego Urzędu ds. Pracy gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

Osoba poszukująca pracy

Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, preferowanego języka i adresu e-mail w celach kontaktowych. Następujące informacje są wymagane do celów statystycznych: płeć; obywatelstwo; kraj zamieszkania i poziom wykształcenia.

W przypadku utworzenia i udostępnienia CV wszystkie informacje zawarte przez użytkownika w CV zostaną zapisane oprócz danych osobowych, które zostały już wprowadzone w celu utworzenia konta.

Zapytania

Zakres danych osobowych przekazanych w celu założenia konta przez osobę poszukującą pracy jest ograniczony do danych niezbędnych w celu zidentyfikowania danej osoby.

Pracodawca

Firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowana(-e) zgodnie z prawem w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, spełniająca(-e) kryteria ustanowione dla udziału w konkretnym wydarzeniu, może zarejestrować się na dane wydarzenie Europejskich Dni Pracy oraz wziąć w nim udział, jeśli organizator wydarzenia wyrazi na to zgodę. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zostanie poproszony o podanie nazwy, adresu i wielkości przedsiębiorstwa oraz jego sektora działalności, jak również nazwiska, funkcji, numeru telefonu i adresu e-mail głównej osoby do kontaktu.

Zapytania

Biuletyn informacyjny:

Imię, nazwisko, organizacja, rodzaj członkostwa (krajowy urząd koordynacji, członek/partner EURES), państwo, język i e-mail.

Wydarzenia dotyczące wzajemnego uczenia się:

Imię, nazwisko, organizacja, rodzaj członkostwa, dane dotyczące lotu i zakwaterowania do celów zwrotu kosztów.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dział Informacji i EURES Europejskiego Urzędu ds. Pracy przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do ich zgromadzenia lub dalszego przetwarzania, tj. przez 12 tygodni, chyba że użytkownicy zdecydują się prowadzić swoje konto przez dłuższy okres (6 miesięcy po wydarzeniu w przypadku osób poszukujących pracy i 12 miesięcy w przypadku pracodawców).

W praktyce, podczas tworzenia profilu, użytkownicy mogli wybierać pomiędzy:

 • przechowywaniem swoich danych przez 12 tygodni po określonym zdarzeniu lub
 • prowadzeniem swojego konta przez dłuższy okres (6 miesięcy dla osób poszukujących pracy i 12 miesięcy dla pracodawców).

Przedłużenie zgody zostanie przesłane przed usunięciem danych. W przypadku akceptacji dane będą przechowywane przez kolejne 6 miesięcy w przypadku osób poszukujących pracy lub 12 miesięcy w przypadku pracodawców.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy będą mieli możliwość usunięcia swoich danych z platformy lub ich modyfikacji w dowolnym momencie.

Zwrot kosztów będzie zgodny z procesem opisanym w protokole „DPR-ELA- 2022-0003 Zarządzanie postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych i realizacją zamówień”.

6. Jak chronimy i zabezpieczamy twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (emaile, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Europejskiego Urzędu ds. Pracy lub jego wykonawców.

Kontrahenci ELA są związani szczegółową klauzulą umowną dotyczącą operacji przetwarzania twoich danych osobowych w imieniu ELA oraz obowiązkami poufności bezpośrednio wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie w państwach członkowskich UE (RODO – rozporządzenie (UE) 2016/679).

Aby chronić twoje dane osobowe, Europejski Urząd ds. Pracy wprowadził liczne środki techniczne i organizacyjne. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa w internecie, ryzyka utraty danych, zmiany uprawnień do danych lub nieuprawnionego dostępu do danych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz z charakterem przetwarzanych danych. Do środków organizacyjnych należy ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób uprawnionych mających uzasadniony cel i zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do twoich danych osobowych mają pracownicy ELA odpowiedzialni za przeprowadzenie tej operacji przetwarzania oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”. Personel ten musi przestrzegać zobowiązań regulaminowych dotyczących poufności danych, a w razie potrzeby – dodatkowych postanowień umownych w tym zakresie.

Dział Informacji i EURES nie ma dostępu do profili osób poszukujących pracy. Dział ds. Informacji i EURES ma dostęp wyłącznie do danych kontaktowych organizatorów wydarzenia i zagregowanych danych związanych z danym wydarzeniem za pośrednictwem specjalnego formularza.

Wykonawca zewnętrzny Działu ds. Informacji i EURES będzie miał dostęp do danych osobowych w celu ułatwienia organizacji wydarzenia. Dane zostaną usunięte po 3 miesiącach od wydarzenia.

Wszyscy użytkownicy portalu mają dostęp do danych kontaktowych doradców EURES.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy mogą wzajemnie pytać się o dane kontaktowe.

Pracodawcy mogą przeszukiwać opublikowane CV osób poszukujących pracy.

Informacje na temat CV osób poszukujących pracy są udostępniane, do wglądu, członkom EURES z krajów organizujących i współorganizujących oraz zarejestrowanym pracodawcom, zweryfikowanym przez wykonawcę zewnętrznego działającego na zlecenie administratora. W przypadku gdy organizacje ponownie przetwarzają uzyskane informacje dotyczące CV, takie przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679). Organizacje te zostaną uznane za niezależnych administratorów.

Informacje dotyczące zarejestrowanych w portalu osób poszukujących pracy lub pracodawców nie będą ujawniane żadnym podmiotom nienależącym do sieci EURES.

Przechowywane dane nie będą wykorzystywane do przekazywania zarejestrowanym użytkownikom jakichkolwiek informacji poza wiadomościami bezpośrednio związanymi z funkcjonowaniem portalu, jego dostępnością i wprowadzanymi w nim zmianami, ankietami i innymi instrumentami oceny, chyba że wyrażą oni na to wyraźną zgodę.

CV osób poszukujących pracy mogą przeglądać wyłącznie zarejestrowani i zatwierdzeni pracodawcy wyraźnie wybrani przez daną osobę poszukującą pracy poprzez wyrażenie zainteresowania jedną lub kilkoma ofertami pracy danego pracodawcy lub udostępnienie pracodawcy kodu rejestracyjnego osoby poszukującej pracy za pośrednictwem czatu.

Polityka dotyczącą plików cookie1.

Administrator przekaże twoje dane osobowe następującym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725: Będziemy przekazywać dane osobowe do krajów EOG i Szwajcarii. Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2304) (2000/518/WE) Szwajcaria posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 13 rozporządzenia organy sektora publicznego (np. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości UE), które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie będą uważane za odbiorców danych. Przetwarzanie tych danych przez takie organy sektora publicznego będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

Gromadzone przez nas informacje nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem zakresu i celu, w jakich możemy być do tego zobowiązani przez prawo.

8. Jakie masz prawa i jak je możesz wykonać?

Jako „osoba, której dane dotyczą” masz szczególne prawa określone w rozdziale III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, gdy dane te będą niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Zgodziłeś(-aś) się na przekazanie danych osobowych Działowi Informacji i EURES w Europejskim Urzędzie Pracy na potrzeby obecnej operacji przetwarzania. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę przez powiadomienie administratora danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania prowadzonych przed wycofaniem zgody.

Swoje prawa możesz wykonywać za pośrednictwem administratora danych lub, w przypadku sporu, inspektora ochrony danych. W razie konieczności możesz też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w pkt 9 poniżej.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, w swoim wniosku zamieść ich opis (tj. ich numer(-y) referencyjny(e) zgodnie z opisem w pkt 10 poniżej.

9. Informacje kontaktowe

 • Administrator danych

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub jeśli masz uwagi, pytania lub wątpliwości, lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych: helpdesk@europeanjobdays.eu.

 • Inspektor ochrony danych (IOD) w ELA

Z inspektorem ochrony danych (data-protection@ela.europa.eu) można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Masz prawo odwołać się (tj. wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeśli uznasz, że twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez administratora danych.

10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Inspektor ochrony danych (IOD) ELA publikuje rejestr wszystkich prowadzonych przez ELA operacji przetwarzania danych osobowych, które zostały udokumentowane i o których go powiadomiono. Rejestr jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Ta konkretna operacja przetwarzania została zapisana w publicznym rejestrze inspektora ochrony danych pod następującym numerem referencyjnym: DPR-ELA-2022-0013: Europejskie Dni Pracy


1Strona internetowa używa plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Plik cookie to niewielka ilość informacji przesyłana przez stronę internetową, które są zapisywane na twardym dysku przez przeglądarkę komputera. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, będziesz musiał zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Ma to na celu zapamiętanie twoich preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język itp.) przez określony czas. Pliki cookie mogą być również używane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych stron.

Na stronach internetowych używa się najczęściej „plików cookie administratora”. Są to pliki cookie tworzone i kontrolowane przez europeanjobdays.eu, a nie przez jakąkolwiek organizację zewnętrzną.

Pliki cookie osób trzecich: Niektóre z naszych stron zawierają treści od dostawców zewnętrznych, np. YouTube. Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Obejmuje to politykę dotyczącą plików cookie, nad którą nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez dostawców tych treści i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych osobowych tam zgromadzonych, wykorzystanych lub udostępnionych. Twój wybór zostanie zapamiętany i zapisany w pliku cookie zarządzanym przez europeanjobdays.eu do czasu usunięcia plików cookie przechowywanych przez przeglądarkę.