Európske online dni pracovných príležitostí – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a osobitné podmienky

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: EURES

 Prevádzkovateľ: Európsky orgán práce – Oddelenie informácií a EURES 

 Odkaz na záznam: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

Obsah

  1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre platformu Európske dni pracovných príležitostí (EDJ)
  1. Osobitné podmienky využívania služieb na webovom sídle EJD

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre platformu Európske dni pracovných príležitostí

Úvod

Webové sídlo EJD spracúva osobné údaje. Európsky orgán práce (ďalej len „orgán“) sa zaviazal chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Orgán získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725[1], ktoré je uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Európskej únie. Informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú v súlade s článkami 15 a 16 uvedeného nariadenia. Nariadenie (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, je uplatniteľné na akékoľvek spracúvanie údajov externými organizáciami inštitúcií a orgánov EÚ.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi nakladáme a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Webové sídlo EJD poskytuje elektronické služby, ktoré umožňujú uchádzačom o zamestnanie hľadajúcim pracovné miesta v zahraničí nadviazať kontakt so zamestnávateľmi hľadajúcimi uchádzačov z iných krajín.

Webové sídlo EJD je platforma na uskutočňovanie virtuálnych (online) veľtrhov pracovných príležitostí alebo veľtrhov pracovných príležitostí priamo na mieste, na ktorej zamestnávatelia môžu publikovať profil svojho podniku a aktuálne ponuky voľných pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie môžu prejaviť záujem o určité pracovné ponuky tak, že zamestnávateľom, ktorých si vyberú, sprístupnia svoj používateľských profil a životopis. V rámci virtuálnych podujatí je možné prezentácie sledovať online a komunikácia medzi uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi a zamestnancami siete EURES môže prebiehať cez tzv. živý čet. Osobitné informácie k spracovaniu a ochrane údajov vymieňaných cez čet sú k dispozícii v príslušnej funkcii četu.

Uchádzačom a zamestnávateľom, ktorí sa zaregistrujú na podujatie Dňa pracovných príležitostí, bude pridelené používateľské konto na webovom sídle konkrétneho podujatia EJD. Uchádzači o zamestnanie si môžu nahrať svoj osobný profil a životopis na webové sídlo EJD alebo požiadať, aby sa ich životopis, ktorý je už uverejnený na portáli EURES, sprístupnil aj cez webové sídlo EJD.

Registrovaný zamestnávateľ si môže na webovom sídle EJD prezerať životopisy a ďalšie informácie o uchádzačoch o zamestnanie iba za predpokladu, že uchádzač vyjadril záujem o tohto konkrétneho zamestnávateľa.

Osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania.

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

  • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie a
  • ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo na viaceré konkrétne účely.

Je to v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018, konkrétne s jeho článkom 5 ods. 1.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame a ktoré technické prostriedky pritom využívame?

Uchádzači o zamestnanie

Osobné údaje súvisiace s vytvorením účtu pre uchádzačov o zamestnanie obsahujú iba údaje nevyhnutné na identifikáciu konkrétnej osoby. Meno, preferovaný jazyk a e-mailová adresa sú povinné na účely komunikácie. Na štatistické účely sa vyžadujú ďalšie informácie: rod, štátna príslušnosť, krajina pobytu, veková skupina, úroveň vzdelania, zamestnanie. Tieto údaje sa môžu použiť na odosielanie cielených informácií.

Pri vytvorení a sprístupnení životopisu sa uložia všetky informácie, ktoré uchádzač uvedie v životopise, spolu s osobnými údajmi, ktoré použil na otvorenie používateľského konta.

Zamestnávatelia

Spoločnosť alebo podnik, ktoré sú zákonne registrované v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku a spĺňajú kritériá účasti na konkrétnom podujatí, sa môžu zaregistrovať a zúčastniť na podujatí Európskeho dňa pracovných príležitostí za predpokladu, že organizátor podujatia schváli ich účasť. Zástupca podniku bude vyzvaný, aby uviedol názov podniku, jeho adresu, veľkosť, odvetvie, ako aj meno, funkciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu hlavnej kontaktnej osoby. 

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Pokiaľ sa používatelia nerozhodnú, že si zachovajú prístup k svojmu účtu na dlhšie obdobie, účty uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, ktoré boli vytvorené na konkrétne podujatie Dňa pracovných príležitostí, sa automaticky odstránia po 12 týždňoch od konania tohto podujatia. Odstránené životopisy ani iné odstránené informácie sa nearchivujú. 

Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?

V súlade s ustanoveniami článku 6, článku 44 ods. 1 a odôvodnenia 45 nariadenia (EÚ) 2019/1149[2], v ktorých sa stanovuje, že „Európsky orgán práce riadi Európsky úrad pre koordináciu siete EURES“, bol Európsky úrad pre koordináciu (ECO) Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) presunutý pod Európsky orgán práce. Podľa článku 6 nariadenia 2019/1149 však Komisia bude naďalej zabezpečovať prevádzku a vývoj IT infraštruktúry portálu EURES a súvisiacich IT služieb s výnimkou platformy Európskych dní pracovných príležitostí, ktorú prevádzkuje ECO. Všetky osobné údaje v elektronickej podobe (e-maily, dokumenty, databázy, načítané súbory údajov atď.) sa uchovávajú v databáze na zabezpečenom serveri, ktorý sa nachádza v Európskom hospodárskom priestore a ktorý je spravovaný v mene tohto orgánu, pričom prístup k týmto údajom je chránený autentifikačným mechanizmom. Prístup k službe sa realizuje prostredníctvom webových serverov v dátovom centre, v ktorom je umiestnená aplikácia.

Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii. 

Vývoj, podpora a operácie v súvislosti s týmto systémom môžu byť delegované na externých poskytovateľov alebo organizácie, ktoré konajú ako spracovatelia v mene tohto orgánu. Títo spracovatelia sú viazaní zmluvami, v ktorých sú vymedzené podmienky poskytovania služieb vrátane ustanovení o ochrane osobných údajov uvádzajúcich ich povinnosti tak, ako sú zakotvené v nariadení (EÚ) 2018/1725.

Orgán má na ochranu vašich osobných údajov zavedené viaceré technické a organizačné opatrenia. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?

K informáciám zo životopisu uchádzača o zamestnanie majú – na účely prezerania – prístup zaregistrovaní zamestnávatelia, ktorí boli overení správcom webového sídla v mene prevádzkovateľa. Ak tieto organizácie znovu spracúvajú informácie zo životopisu, toto spracovanie musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679).

Táto služba je úplne bezplatná a nesmie sa použiť na komerčné alebo reklamné účely, resp. na posielanie správ na iné účely ako je uvedené v bode 2.

Informácie o registrovaných uchádzačoch o zamestnanie alebo zamestnávateľoch sa neposkytnú nikomu mimo siete EURES.

Vyjadrením súhlasu s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov uchádzač o zamestnanie zároveň poskytuje súhlas s prenosom údajov do členských štátov EHP a Švajčiarska, ktoré sú pripojené k sieti EURES, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/589 a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou

Uchovávané údaje nebudú použité na zasielanie žiadneho druhu informácií registrovaným používateľom, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasili, okrem správ týkajúcich sa priamo služby, jej dostupnosti a vývoja a prieskumov uskutočňovaných na účely hodnotenia.

Životopis uchádzača o zamestnanie si môžu prezerať iba registrovaní a overení zamestnávatelia, ktorým uchádzač dal svoj výslovný súhlas tak, že prejavil záujem o jednu alebo viaceré pracovné ponuky od tohto zamestnávateľa, alebo ak zamestnávateľovi poskytol cez četovací nástroj svoj registračný kód.

Webové sídlo používa technológiu súborov cookie v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi. Súbor cookie je malá informácia zasielaná webovým sídlom, ktorú prehliadač vášho počítača ukladá na pevnom disku. Vždy, keď navštívite webové sídlo, budete vyzvaný, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookie. Účelom je umožniť webovému sídlu zapamätať si vaše preferencie (napríklad meno používateľa, jazyk atď.) na určité obdobie. Súbory cookie sa môžu používať aj na vytváranie anonymizovaných štatistík o skúsenostiach s prezeraním našich webových sídiel.

Webové sídla používajú väčšinou súbory cookie hostiteľskej domény. Ide o súbory cookie vytvorené a kontrolované prostredníctvom europeanjobdays.eu, nie externou organizáciou.

Súbory cookie tretej strany: Na niektorých z našich stránok sa zobrazuje obsah od externých poskytovateľov, napr. YouTube. Aby ste si mohli pozrieť tento obsah tretích strán, najskôr musíte prijať ich osobitné podmienky. K nim patria ich pravidlá týkajúce sa súborov cookie, nad ktorými nemáme kontrolu. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov tohto obsahu a nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych vašich osobných informácií, ktoré sú tam získané, používané alebo ďalej poskytované. Vaše rozhodnutie bude zapamätané a uložené v súbore cookie spravovanom platformou europeanjobdays.eu, kým neodstránite súbory cookie uložené vaším prehliadačom.

 

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k údajom, na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. Kontaktné údaje.

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti [t. j. uveďte odkaz na záznam, ako je to uvedené v bode 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?].

Ako môžete skontrolovať, upraviť alebo vymazať svoje údaje?

Po vytvorení používateľského konta môžu používatelia kedykoľvek meniť a upravovať svoje údaje. Stačí sa prihlásiť na webové sídlo prostredníctvom osobného konta chráneného heslom a upraviť alebo aktualizovať svoj profil. Používatelia sa môžu kedykoľvek odhlásiť a vymazať tak svoje konto a všetky súvisiace registrované informácie vrátane životopisov tak, že vymažú svoje konto priamo vo svojom profile používateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu helpdesk@europeanjobdays.eu

Ak je stránka dočasne nedostupná, používatelia sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa (pozri kontaktné údaje ďalej) a požiadať, aby bolo konto vymazané alebo aby nebolo viditeľné pre ostatných používateľov.

Používatelia majú právo získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré sa uchovávajú na webovom sídle EJD, a to tak, že napíšu e-mail na adresu helpdesk@europeanjobdays.eu.

Uchádzači o zamestnanie

Za kvalitu svojich údajov sú zodpovední uchádzači. Majú k nim kedykoľvek prístup, môžu ich kedykoľvek upravovať alebo vymazať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v iných častiach tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Zamestnávatelia a ich zamestnanci

Zamestnávatelia a ich zamestnanci zodpovedajú za sprostredkovanie životopisu uchádzačov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Ďalšie spracovanie, ktoré je mimo presného rozsahu systému, upravuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]. Príkladom takéhoto spracúvania je hodnotenie zručností a vhodnosti uchádzačov o zamestnanie pre dané pracovné miesto, ktoré sa uskutočňuje nezávisle od kritérií vyhľadávania, ktoré poskytuje systém. Nepatrí do výslovných funkcií webového sídla EJD a je preto mimo kontroly a zodpovednosti Európskeho orgánu práce.

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Webové sídlo EJD spravuje Európsky koordinačný úrad pre EURES, zriadený v rámci Európskeho orgánu práce – Oddelenia informácií a EURES, ktoré je „prevádzkovateľom“ podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 ako zodpovedný subjekt za vývoj, podporu a prevádzku webového sídla EJD a za technické a organizačné opatrenia vytvorené na zabezpečenie primeranej bezpečnosti osobných údajov a najmä potrebnej dôvernosti a integrity.

V prípade otázok, sťažností alebo iných žiadostí týkajúcich sa služieb a spracovania osobných údajov sa obráťte na prevádzkovateľa prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: data-protection@ela.europa.eu

Zodpovedná osoba orgánu 

Na zodpovednú osobu Európskeho orgánu práce sa možno obrátiť na adrese data-protection@ela.europa.eu

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľaedps@edps.europa.eunariadenia EÚ (2018/1725), máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. máte právo podať sťažnosť.

Viac informácií sa nachádza tu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba orgánu uverejňuje register všetkých spracovateľských operácií osobných údajov zo strany orgánu, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru je prostredníctvom tohto odkazu: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

Osobitné podmienky používania služieb na portáli EURES

Služba online životopis

1. Prijatím týchto podmienok jednotlivci súhlasia s používaním webového sídla výhradne na oznamovanie svojej dostupnosti ako uchádzači o zamestnanie pre zamestnávateľov a náborových pracovníkov, ako sú zamestnanci siete EURES.

 

2. Prijatím týchto podmienok zamestnávatelia súhlasia s používaním webového sídla výhradne na účely kontaktovania uchádzačov o zamestnanie s cieľom ponúknuť im zamestnanie alebo funkciu v rámci vlastného podniku zamestnávateľa alebo v podniku, ktorý zamestnávateľ zastupuje. Každá ponuka zamestnania musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v profile uchádzača o zamestnanie.

Zamestnávatelia nesmú požadovať poplatok alebo akúkoľvek inú formu platby od uchádzačov o zamestnanie za prístup k informáciám o voľných pracovných miestach.

3. Orgán si vyhradzuje právo vymazať bez predchádzajúceho varovania všetky vložené informácie, ktoré možno považovať za nezákonné, neetické alebo inak nevhodné. Podobne môže byť zrušené konto ktoréhokoľvek používateľa, ktorý používa webové sídlo spôsobom, o ktorom sa usúdi, že nie je v súlade s účelom služby, pričom všetky jeho údaje budú vymazané. Orgán nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo ujmu vyplývajúcu z takéhoto konania.

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko) Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21 – 56.

3 Dohoda o voľnom pohybe osôb, leteckej a pozemnej preprave, verejnom obstarávaní, vedeckej a technologickej spolupráci, vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody a obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, Ú. v. EÚ L 114, 30.4.2002.

Loading...