EOJD – Oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych osobowych.

Operacja przetwarzania: EURES

 Administrator danych: Europejski Urząd ds. Pracy – Dział Informacji i EURES 

 Link do rejestru: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

 Spis treści

  1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych na potrzeby platformy Europejskich Dni Pracy
  1. Szczegółowe warunki korzystania ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy

 

A) Oświadczenie o ochronie danych osobowych na potrzeby platformy Europejskich Dni Pracy

1. Wprowadzenie

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy przetwarza dane osobowe. Europejski Urząd ds. Pracy (zwany dalej „Urzędem”) jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych i do poszanowania prywatności. Urząd zbiera i przetwarza dalej dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725[1], które ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych są przekazywane zgodnie z art. 15–16 tego rozporządzenia. Rozporządzenie (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – ma zastosowanie do przetwarzania danych przez organizacje niebędące instytucjami i organami UE.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności objaśnia się powód przetwarzania Twoich danych osobowych; sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy wszystkie przekazane dane osobowe; jak te informacje są wykorzystywane; i jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zawiera ono również dane kontaktowe właściwego administratora danych, za pośrednictwem którego można wykonywać swoje prawa, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. Cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych

Celem strony internetowej Europejskich Dni Pracy jest świadczenie e-usług, które umożliwiają osobom poszukującym pracy za granicą skontaktowanie się z pracodawcami, którzy szukają kandydatów z innych krajów.

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest platformą wirtualnych (online) i stacjonarnych targów pracy, na której pracodawcy mogą publikować profile swoich przedsiębiorstw oraz aktualne oferty pracy. Osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie konkretnymi ofertami pracy, udostępniając swój profil użytkownika oraz CV wybranym pracodawcom. W ramach wirtualnych wydarzeń mogą być przesyłane strumieniowo przez internet prezentacje, a osoby poszukujące pracy, pracodawcy i personel EURES mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów na żywo. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przekazywanych za pośrednictwem czatów są udzielane w związku z funkcjonalnością czatu.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy, którzy zarejestrują się na wydarzenie „Dnia Pracy”, otrzymają dostęp do konta użytkownika na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy na konkretne wydarzenie. Osoby poszukujące pracy mogą przesłać swój osobisty profil i CV na stronę internetową Europejskich Dni Pracy lub poprosić o udostępnienie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy CV, które zostało już opublikowane na portalu EURES.

Pracodawcy zarejestrowani na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy mogą przeglądać CV i inne informacje na temat osób poszukujących pracy tylko wtedy, gdy dana osoba poszukująca pracy jest zainteresowana kontaktem z konkretnym pracodawcą.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania prowadzonego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucjom lub organom unijnym, oraz
  • będąc osobą, której dane dotyczą, udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach.

Jest to zgodne z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r., szczególnie z art. 5 ust. 1.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej oraz za pomocą jakich środków technicznych?

Osoby poszukujące pracy

Zakres danych osobowych przekazanych w celu założenia konta przez osobę poszukującą pracy jest ograniczony do danych niezbędnych w celu zidentyfikowania danej osoby. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, preferowanego języka i adresu e-mail w celach kontaktowych. Następujące informacje są wymagane do celów statystycznych: płeć; obywatelstwo; kraj zamieszkania; grupa wiekowa; poziom wykształcenia; status zatrudnienia. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłki ukierunkowanych informacji.

W przypadku utworzenia i udostępnienia CV wszystkie informacje zawarte przez użytkownika w CV zostaną zapisane oprócz danych osobowych, które zostały już wprowadzone w celu utworzenia konta.

Pracodawcy

Firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowana(-e) zgodnie z prawem w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, spełniająca(-e) kryteria ustanowione dla udziału w konkretnym wydarzeniu, może zarejestrować się na dane wydarzenie Europejskich Dni Pracy oraz wziąć w nim udział, jeśli organizator wydarzenia wyrazi na to zgodę. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zostanie poproszony o podanie nazwy, adresu i wielkości przedsiębiorstwa oraz jego sektora działalności, jak również nazwiska, funkcji, numeru telefonu i adresu e-mail głównej osoby do kontaktu. 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli użytkownicy nie zdecydują się na utrzymanie dostępu do swojego konta przez dłuższy okres, konta osób poszukujących pracy i pracodawców utworzone na potrzeby konkretnego wydarzenia w ramach Dnia Pracy zostaną automatycznie usunięte po upływie 12 tygodni od wydarzenia. Usunięte CV lub inne informacje nie będą archiwizowane. 

6. Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami art. 6, art. 44 ust. 1 i motywem 45 rozporządzenia (UE) 2019/1149[2] stanowiącym, że „Urząd zarządza Europejskim Urzędem Koordynacji EURES”, Europejski Urząd Koordynacji EURES (ECO) europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES) został przeniesiony do Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2019/1149 Komisja będzie jednak nadal zapewniać funkcjonowanie i rozwój infrastruktury informatycznej portalu EURES i powiązanych usług informatycznych, z wyjątkiem platformy Europejskich Dni Pracy online prowadzonej przez ECO. Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesłane partie danych itd.) są przechowywane w bazie danych na bezpiecznym serwerze znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzanym w imieniu Urzędu, a dostęp do tych danych jest chroniony za pomocą mechanizmu uwierzytelniania. Usługa jest udostępniana za pośrednictwem serwerów sieciowych zlokalizowanych w Centrum Danych, gdzie hostowana jest również aplikacja.

Wszystkie operacje przetwarzania są prowadzone zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Odpowiedzialność za rozwijanie, wspieranie i zapewnianie należytego funkcjonowania systemu może zostać również powierzona przedsiębiorstwom lub organizacjom zewnętrznym, które będą pełniły funkcję „podmiotów przetwarzających” w imieniu Urzędu. Podmioty przetwarzające są związane umowami określającymi warunki świadczenia usług, w tym klauzulami ochrony danych osobowych określającymi zakres ich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Aby chronić Twoje dane osobowe, Urząd wprowadził szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa w internecie, ryzyka utraty danych, zmiany uprawnień do danych lub nieuprawnionego dostępu do danych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz z charakterem przetwarzanych danych. Do środków organizacyjnych należy ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób uprawnionych mających uzasadniony cel i zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Informacje dotyczące CV osób poszukujących pracy są udostępniane – w celach informacyjnych – pracodawcom zarejestrowanym i zweryfikowanym przez administratora strony działającego w imieniu administratora danych. W przypadku gdy pracodawcy ponownie przetwarzają uzyskane informacje dotyczące CV, takie przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzeniem (UE) 2016/679).

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów reklamy handlowej ani do wysyłania wiadomości w innych celach niż określono powyżej w pkt 2.

Informacje dotyczące zarejestrowanych na portalu osób poszukujących pracy lub pracodawców nie będą ujawniane żadnym podmiotom nienależącym do sieci EURES.

Poprzez wyrażenie zgody na zapisy niniejszego oświadczenia o ochronie danych osoba poszukująca pracy zgadza się również na przesyłanie danych do państw członkowskich EOG i Szwajcarii należących do sieci EURES, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/589 oraz umową między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarskąᵌ.

Przechowywane dane nie będą wykorzystywane do przekazywania zarejestrowanym użytkownikom jakichkolwiek informacji poza wiadomościami bezpośrednio związanymi z funkcjonowaniem portalu, jego dostępnością i wprowadzanymi w nim zmianami, takimi jak ankiety i inne instrumenty oceny, chyba że wyrażą oni na to wyraźną zgodę.

CV osób poszukujących pracy mogą przeglądać wyłącznie zarejestrowani i zatwierdzeni pracodawcy wyraźnie wybrani przez daną osobę poszukującą pracy poprzez wyrażenie zainteresowania jedną lub kilkoma ofertami pracy danego pracodawcy lub udostępnienie pracodawcy kodu rejestracyjnego osoby poszukującej pracy za pośrednictwem czatu.

Strona internetowa używa plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Plik cookie to niewielka ilość informacji przesyłana przez stronę internetową, które są zapisywane na twardym dysku przez przeglądarkę komputera. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, będziesz musiał zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Ma to na celu zapamiętanie Twoich preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język itp.) przez określony czas. Pliki cookie mogą być również używane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z naszych stron.

Na stronach internetowych używa się najczęściej „plików cookie administratora”. Są to pliki cookie tworzone i kontrolowane przez europeanjobdays.eu, a nie przez jakąkolwiek organizację zewnętrzną.

Pliki cookie osób trzecich: Niektóre z naszych stron zawierają treści od dostawców zewnętrznych, np. YouTube. Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Obejmuje to politykę dotyczącą plików cookie, nad którą nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez dostawców tych treści i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych tam zgromadzonych, wykorzystanych lub udostępnionych. Twój wybór zostanie zapamiętany i zapisany w pliku cookie zarządzanym przez europeanjobdays.eu do czasu usunięcia plików cookie przechowywanych przez przeglądarkę.

 

8. Jakie masz prawa i jak je możesz wykonać?

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz szczególne prawa określone w rozdziale III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W stosowanych przypadkach masz też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź prawo do przenoszenia danych.

Swoje prawa możesz wykonywać za pośrednictwem administratora danych lub, w przypadku sporu, inspektora ochrony danych. W razie konieczności możesz też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w pkt 9.Dane kontaktowe.

Jeśli chcesz wykonać swoje prawa w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, w odnośnym wniosku prześlij ich opis (tj. ich numer(-y) referencyjny(-e) zgodnie z opisem w pkt 10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?).

W jaki sposób można zweryfikować, zmienić lub usunąć informacje zamieszczone na portalu?

Po utworzeniu konta użytkownika użytkownicy mogą zmieniać swoje dane w dowolnym momencie. Wystarczy, że zalogują się do portalu za pomocą swojego zabezpieczonego hasłem konta i zmodyfikują lub zaktualizują swoje CV. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrejestrować się i usunąć w ten sposób swoje konto i wszystkie związane z nim zarejestrowane informacje, w tym CV, usuwając swoje konto bezpośrednio z profilu użytkownika lub wysyłając e-mail na adres helpdesk@europeanjobdays.eu

Jeśli strona internetowa jest tymczasowo niedostępna, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych (dane kontaktowe są podane poniżej) oraz poprosić o usunięcie lub zablokowanie konta.

Użytkownicy mają prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Osoby poszukujące pracy

Osoby poszukujące pracy są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych przez siebie danych. Mogą one w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, wprowadzać w nich zmiany i usunąć je. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione w innych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Pracodawcy i ich personel

Pracodawcy i ich personel odpowiadają jako podmioty przetwarzające CV osób poszukujących pracy na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 i zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Dalsze przetwarzanie poza ścisłym zakresem systemu reguluje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) nr 2016/679). Jednym z przykładów takiego przetwarzania jest ocena umiejętności i dopasowania osób poszukujących pracy do danego stanowiska, przeprowadzana niezależnie od kryteriów wyszukiwania określonych przez system. Nie wchodzi to w zakres wyraźnych funkcji strony internetowej Europejskich Dni Pracy, a zatem pozostaje poza kontrolą i odpowiedzialnością Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

9. Dane kontaktowe

Administrator danych

Stroną internetową Europejskich Dni Pracy zarządza Europejski Urząd Koordynacji EURES ustanowiony w ramach Działu ds. Informacji i EURES Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który jest „administratorem danych” na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 jako organ odpowiedzialny za tworzenie, wspieranie i funkcjonowanie strony internetowej Europejskich Dni Pracy oraz za środki techniczne i organizacyjne ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności potrzeby zachowania poufności i integralności.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub innych wniosków dotyczących tej usługi oraz przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod następującym adresem e-mail: data-protection@ela.europa.eu

Inspektor ochrony danych (IOD) Urzędu 

Z inspektorem ochrony danych Urzędu można się kontaktować pod adresem e-mail: data-protection@ela.europa.eu

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

W każdej chwili możesz odwołać się (tj. złożyć skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Inspektor ochrony danych Urzędu publikuje rejestr wszystkich prowadzonych przez Urząd operacji przetwarzania danych osobowych, które zostały udokumentowane i o których go powiadomiono. Rejestr jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

B) Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem portalu EURES

Usługa CV online

1. Akceptując niniejsze warunki, osoby fizyczne wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do celów związanych z informowaniem pracodawców i rekruterów, na przykład pracowników EURES, o swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

2. Akceptując niniejsze warunki, pracodawcy wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do nawiązywania kontaktu z osobami poszukującymi pracy w celu złożenia im oferty zatrudnienia w przedsiębiorstwie prowadzonym przez pracodawcę lub w przedsiębiorstwie, które pracodawca reprezentuje, lub udzielenia im zlecenia przez takie przedsiębiorstwo. Oferta zatrudnienia musi być zgodna z preferencjami wyrażonymi przez osobę poszukującą pracy w jej profilu.

Pracodawcy nie mogą żądać wniesienia przez osoby poszukujące pracy opłaty ani uiszczenia przez nie jakiejkolwiek innej płatności z tytułu uzyskania dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy.

3. Urząd zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedniego ostrzeżenia wszelkich wprowadzonych informacji, które można uznać za niezgodne z prawem, nieetyczne lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednie. Podobnie konto każdego użytkownika korzystającego ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy w sposób uznany za niezgodny z celem tej usługi może zostać zamknięte, a wszystkie dane tego użytkownika mogą zostać usunięte. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku takiego działania.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 883/2004, (UE) nr 492/2011 i (UE) 2016/589 oraz uchylające decyzję (UE) 2016/344 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii), Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 21.

3 Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi, Dz.U. L 114 z 30.4.2002.