Europese online banendagen - Verklaring inzake gegevensbescherming en specifieke voorwaarden

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsactiviteit: EURES

Verwerkingsverantwoordelijke: Europese Arbeidsautoriteit - Eenheid Informatie en EURES

Link naar register: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

Inhoudsopgave

A) Verklaring inzake gegevensbescherming voor het platform van de Europese banendagen

B) Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de website van de Europese banendagen

 

A) Verklaring inzake gegevensbescherming voor het platform van de Europese banendagen

1. Inleiding

De website van de Europese banendagen verwerkt persoonlijke informatie. De Europese Arbeidsautoriteit (hierna: “de Autoriteit”) beschermt uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. De Autoriteit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ingevolge Verordening (EU) 2018/1725[1], die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Europese Unie. De informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verstrekt ingevolge de artikelen 15 en 16 van die verordening. Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming, is van toepassing op de verwerking van gegevens door externe organisaties die geen instellingen of organen van de Europese Unie zijn.

In deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd waarom we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we ze verzamelen en behandelen en hoe we bescherming van alle verkregen persoonsgegevens garanderen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook bevat ze de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de website van de Europese banendagen is het verlenen van e-diensten waarmee werkzoekenden die belangstelling hebben voor een baan in het buitenland contact kunnen leggen met werkgevers die op zoek zijn naar sollicitanten uit andere landen.

De website van de Europese Banendagen fungeert als platform voor virtuele (online) en fysieke banenbeurzen waar werkgevers hun bedrijfsprofiel en actuele vacatures kunnen publiceren. Werkzoekenden kunnen hun interesse in specifieke vacatures kenbaar maken door geselecteerde werkgevers inzage te geven in hun gebruikersprofiel en cv. Bij virtuele evenementen kunnen presentaties online worden gestreamd en kunnen werkzoekenden, werkgevers en EURES-medewerkers via live chats met elkaar communiceren. In het kader van die chat-functionaliteit wordt specifieke informatie verschaft over het verwerken en beschermen van gegevens die in de chats worden verstrekt.

Werkzoekenden en werkgevers die zich voor een banendag registreren, krijgen voor dat specifieke evenement een gebruikersaccount op de website van de Europese banendagen. Werkzoekenden kunnen hun persoonlijke profiel en cv uploaden naar de website van de Europese banendagen. Indien hun cv al op het EURES-portaal gepubliceerd is, kunnen zij een verzoek indienen om dat cv zichtbaar te maken op de website van de Europese banendagen.

Werkgevers die op de website geregistreerd zijn, kunnen de cv’s en overige informatie van werkzoekenden uitsluitend bekijken indien de werkzoekende heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de betreffende werkgever.

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

3. Op welke juridische gronden verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend; en
  • u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Dit is in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van 23 oktober 2018, en met name artikel 5, lid 1.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en met welke technische middelen?

Werkzoekenden

De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt voor het aanmaken van een account voor werkzoekenden beperken zich tot de gegevens die nodig zijn om de persoon in kwestie te kunnen identificeren. Met het oog op contactdoeleinden moeten de naam, de voorkeurstaal en het e-mailadres verplicht ingevuld worden. Voor statistische doeleinden wordt ook nog andere informatie verzameld, te weten gender, nationaliteit, land van verblijf, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en werkstatus. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor het versturen van gerichte informatie.

Bij het opstellen en plaatsen van een cv wordt alle informatie die de gebruiker in het cv heeft opgenomen, opgeslagen bij de persoonsgegevens die al ingevoerd zijn om het account aan te maken.

Werkgevers

Bedrijven of ondernemingen die rechtsgeldig in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland zijn geregistreerd en die aan de criteria voldoen voor deelname aan een specifiek evenement, kunnen zich registreren voor en deelnemen aan de betreffende Europese banendag mits de organisator van dat evenement daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. De vertegenwoordiger van een dergelijk bedrijf wordt verzocht om de naam, het adres, de grootte en de branche van het bedrijf te verstrekken, evenals de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Accounts van werkzoekenden en werkgevers die voor een specifieke banendag zijn aangemaakt, worden twaalf weken na het evenement automatisch verwijderd, tenzij gebruikers ervoor kiezen om langer toegang tot hun account te behouden. Verwijderde cv’s en overige informatie worden niet gearchiveerd.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens door ons beschermd en beveiligd?

Overeenkomstig artikel 6, artikel 44, lid 1, en overweging 45 van Verordening (EU) 2019/1149[2] (waarin is bepaald dat de Autoriteit het Europees coördinatiebureau van EURES beheert), is het Europees coördinatiebureau (ECO) van het Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) overgedragen aan de Europese Arbeidsautoriteit. Weliswaar blijft de Commissie volgens artikel 6 van Verordening(EU) 2019/1149 zorgen voor de exploitatie en de ontwikkeling van de IT-infrastructuur van het EURES-portaal en aanverwante IT-diensten, maar dit geldt niet voor het platform van de Europese online banendagen, dat door het Europees coördinatiebureau wordt beheerd. Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade gegevensreeksen, enz.) worden opgeslagen in een databank op een beveiligde server op een locatie in de Europese Economische Ruimte. Ze worden namens de Autoriteit beheerd en de toegang tot die gegevens wordt beschermd door een authenticatiemechanisme. De toegang tot de dienst wordt mogelijk gemaakt via webservers die zich in het gegevenscentrum bevinden waar de applicatie wordt gehost.

Alle verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd ingevolge Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

De ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van het systeem kunnen worden uitbesteed aan externe ondernemingen of organisaties die namens de Autoriteit als “verwerker” optreden. Verwerkers zijn gebonden aan contracten waarin de dienstverleningsvoorwaarden zijn vastgelegd, inclusief clausules inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarin hun verantwoordelijkheden zijn beschreven overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Autoriteit een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen omvatten passende maatregelen met betrekking tot de online veiligheid, het risico op dataverlies, de wijziging van data of ongeoorloofde toegang, het rekening houden met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Tot de organisatorische maatregelen hoort het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend die bevoegde personen die deze gegevens nodig hebben voor de verwerking.

7. Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De informatie in cv’s van werkzoekenden wordt ter inzage beschikbaar gesteld aan die werkgevers die geregistreerd zijn bij en geverifieerd zijn door de websitebeheerder die namens de verantwoordelijke voor de verwerking optreedt. Indien deze organisaties de cv-informatie opnieuw verwerken, moet dit plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

Deze dienst is helemaal gratis. De betreffende gegevens mogen niet gebruikt worden voor welke vorm van commerciële reclame dan ook en evenmin voor het versturen van berichten voor andere doeleinden dan die welke hierboven onder punt 2 staan vermeld.

De gegevens over geregistreerde werkzoekenden of werkgevers worden niet aan derden buiten het EURES-netwerk vrijgegeven.

Door in te stemmen met deze verklaring inzake gegevensbescherming geeft de werkzoekende tevens toestemming om de gegevens over te dragen aan de EER-lidstaten en Zwitserland die aan het EURES-netwerk gelieerd zijn, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/589 en de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van informatie aan geregistreerde gebruikers, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Een uitzondering hierop vormen berichten die rechtstreeks verband houden met de dienst of met de beschikbaarheid en verdere ontwikkeling ervan. Ook enquêtes en dergelijke die voor evaluatiedoeleinden worden uitgevoerd, zijn van deze regel uitgesloten.

Het cv van een werkzoekende kan uitsluitend worden bekeken door geregistreerde en geaccepteerde werkgevers waarvoor een werkzoekende expliciet heeft aangegeven dat hij/zij daar interesse in heeft (door bijvoorbeeld die belangstelling voor een of meerdere vacatures van die werkgever te markeren of door zijn/haar registratiecode aan de werkgever ter beschikking te stellen via de chat-tool).

De website maakt gebruik van cookietechnologie overeenkomstig de toepasselijke Europese wetgeving. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die een website naar de browser van uw computer stuurt om deze op uw harde schijf op te slaan. Elke keer dat u de website bezoekt, moet u cookies accepteren of weigeren. Het doel is de website gedurende een bepaalde periode in staat te stellen uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, enz.) te onthouden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de beleving van gebruikers op onze sites te verzamelen.

De websites gebruiken meestal directe cookies. Dit zijn cookies die door europeanjobdays.eu worden ingesteld en gecontroleerd, niet door een externe organisatie.

Cookies van derden: sommige van onze pagina’s bevatten content van externe aanbieders, zoals Youtube. Om deze content van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden accepteren. Hiertoe behoort hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de aanbieders van deze content en wij kunnen geen garanties bieden voor de beveiliging van uw persoonsgegevens die daarbij worden verzameld, gebruikt of gedeeld. Uw keuze wordt onthouden en opgeslagen in een cookie dat door europeanjobdays.eu wordt beheerd totdat u de cookies wist die door uw browser zijn opgeslagen.

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als “betrokkene” hebt u bepaalde rechten in het kader van Hoofdstuk III, artikelen 14-25 van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan bij punt 9. Contactgegevens.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot een of meerdere specifieke verwerkingsactiviteiten, geef hiervan dan een beschrijving (d.w.z. de registerlink(s) met het/de kenmerk(en) van de verwerkingsactiviteit zoals vermeld in punt 10. Waar vindt u gedetailleerde informatie?) in uw aanvraag.

Hoe kunt u uw gegevens verifiëren, wijzigen of wissen?

Zodra een gebruikersaccount is aangemaakt, kunnen gebruikers hun gegevens te allen tijde wijzigen. Om hun profiel te wijzigen of bij te werken, hoeven zij alleen maar via hun persoonlijke account met wachtwoordbeveiliging op de website in te loggen. Gebruikers kunnen zich op elk moment weer uitschrijven, waarna hun account en alle geregistreerde informatie (inclusief cv’s) worden gewist. Daartoe kunt u uw account rechtstreeks in uw gebruikersprofiel verwijderen of een e-mail sturen naar helpdesk@europeanjobdays.eu

Indien de website tijdelijk niet bereikbaar is, kunnen gebruikers zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke (zie onderstaande contactgegevens) met het verzoek om hun account te verwijderen of onzichtbaar te maken.

Gebruikers hebben het recht een kopie te ontvangen van hun persoonsgegevens die op de website van de Europese banendagen zijn opgeslagen. Daartoe hoeven zij slechts een e-mail te sturen naar helpdesk@europeanjobdays.eu.

Werkzoekenden

Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gegevens. Ze kunnen hun gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. Nadere bijzonderheden hieromtrent worden verstrekt in andere onderdelen van deze privacyverklaring.

Werkgevers en hun personeel

Volgens Verordening (EU) 2018/1725 zijn werkgevers en hun personeel verantwoordelijk als verwerkers van de cv’s van werkzoekenden overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor andere verwerkingsmogelijkheden die buiten de strikte werkingssfeer van het systeem vallen, geldt de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van de vaardigheden en geschiktheid van werkzoekenden voor een bepaalde vacature buiten de zoekcriteria van het systeem om. Dit behoort derhalve niet tot de expliciete functionaliteit van dewebsite van de Europese banendagen en valt dus ook niet onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Europese Arbeidsautoriteit.

9. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke

Het Europees Coördinatiebureau voor EURES (dat is opgericht binnen de Europese Arbeidsautoriteit - Eenheid Informatie en EURES, de “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van Verordening (EU) 2018/1725) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van de website van de Europese banendagen en voor de technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens op passende wijze te beveiligen, met name met het oog op de vereiste vertrouwelijkheid en integriteit ervan.

Voor vragen, klachten of andere verzoeken met betrekking tot de dienst en de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende e-mailadres: data-protection@ela.europa.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van de Autoriteit

De functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Arbeidsautoriteit is te bereiken via data-protection@ela.europa.eu

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

U hebt het recht om een beroep te doen op (d.w.z. een klacht in te dienen bij) de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als u van mening bent dat uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 inbreuk is gemaakt op uw rechten als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

Zie voor meer informatie: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

10. Waar vindt u gedetailleerdere informatie?

Het register van alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens van de Autoriteit wordt bekendgemaakt door de functionaris voor gegevensbescherming van de Autoriteit. Deze verwerkingsactiviteiten zijn bijgehouden en aan hem doorgegeven. U hebt toegang tot het register via de volgende link: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

B) Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de diensten op het EURES-portaal

Dienst CV Online

1. Personen die akkoord gaan met deze voorwaarden verbinden zich ertoe de website uitsluitend te gebruiken om aan werkgevers en wervingsprofessionals (zoals EURES-medewerkers) kenbaar te maken dat zij als werkzoekende beschikbaar zijn.

 

2. Door deze voorwaarden te aanvaarden, verklaren werkgevers dat zij de website uitsluitend zullen gebruiken voor het benaderen van werkzoekenden met de bedoeling hun een baan of opdracht bij hun eigen onderneming aan te bieden dan wel bij een onderneming waarvoor zij als vertegenwoordiger optreden. De aangeboden baan moet voldoen aan de wensen die de werkzoekende in zijn/haar profiel heeft aangegeven.

Werkgevers mogen geen vergoeding of enige andere vorm van betaling vragen aan werkzoekenden voor de toegang tot informatie over vacatures.

3. De Autoriteit behoudt zich het recht voor ingevoerde gegevens die als onrechtmatig of onethisch worden aangemerkt of die op enige andere wijze ongeschikt worden geacht, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Indien het gebruik van de website door bepaalde gebruikers in strijd is met de doeleinden van de dienst, kunnen hun accounts worden geblokkeerd, waarna alle gegevens van de betreffende gebruikers worden verwijderd. De Autoriteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke blokkering.

 

1 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001)

2 Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/344 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst), PB L 186, 11.7.2019, blz. 21–56

3 Overeenkomst over het vrije verkeer van personen, luchtvervoer en vervoer over land, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten, Publicatieblad L 114 van 30.4.2002.

Loading...