EOJD - Декларация за защита на данните и специфични ред и условия

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: EURES

 Администратор на лични данни: Европейски орган по труда — отдел „Информация и EURES“ 

 Връзка с регистъра : https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

 Съдържание

  1. Декларация за защита на данните за платформата „Европейски дни на труда“
  1. Специфични ред и условия за използване на уебсайта „Европейски дни на труда“

 

AДекларация за защита на данните за платформата „Европейски дни на труда“

 

1. Въведение

Уебсайтът „Европейски дни на труда“ обработва лична информация. Европейският орган по труда (наричан по-долу „Органът“) поема ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Органът събира и обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725[1], който се прилага за обработването на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз. Информацията в настоящата декларация за защита на личните данни се предоставя в съответствие с членове 15—16 от този регламент. Регламент (ЕС) 2016/679, Общият регламент относно защитата на данните, се прилага за всяка обработка на лични данни от външни за институциите и органите на ЕС организации.

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. Посочени са и данните за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Целта на уебсайта „Европейски дни на труда“ е да предоставя електронни услуги, които да дават възможност на търсещите работа, заинтересовани от търсене на работа в чужбина, да се свържат с работодатели, които са заинтересовани от намиране на кандидати от други държави.

Уебсайтът „Европейски дни на труда“ е платформа за виртуални (онлайн) трудови борси и трудови борси на място, където работодателите могат да публикуват профилите на своите предприятия и настоящите възможности за работа. Търсещите работа могат да заявят интереса си към конкретни предложения за работа, като направят потребителския си профил и автобиографията си видими за избраните от тях работодатели. При виртуалните събития презентациите могат да бъдат излъчвани онлайн и търсещите работа лица, работодателите и служителите на EURES могат да общуват помежду си чрез чатове на живо. Във връзка с функционалността за чат се предоставя специфична информация относно обработката и защитата на данните, които се подават в чатовете.

Търсещите работа и работодателите, които се регистрират за „Ден на труда“, ще получат потребителски профил в уебсайта „Европейски дни на труда“ за конкретното събитие. Търсещите работа могат да качат личния си профил и автобиография в уебсайта „Европейски дни на труда“ или да поискат автобиографията, която вече е публикувана на портала EURES, да стане достъпна от уебсайта „Европейски дни на труда“.

Работодателите, регистрирани в уебсайта „Европейски дни на труда“, могат да видят автобиографии и друга информация за търсещи работа само ако търсещото работа лице е заявило интерес към този конкретен работодател.

Личните данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

  • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза, и
  • вие като субект на данни сте дали съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Това е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23 октомври 2018 г., и по-специално член 5, параграф 1.

4. Какви лични данни събираме и обработваме и с какви технически средства?

Търсещи работа

Личната информация във връзка със създаването на потребителски профил за търсещите работа е ограничена до данните, необходими за идентифицирането на дадено лице. Името, предпочитаният език и електронният адрес са задължителни за целите на контактите. Друга информация се изисква за статистически цели: пол; националност; държава на пребиваване; възрастова група; образователна степен; трудов статус. Тази информация може да се използва и за изпращане на целева информация.

При създаване и публикуване на автобиография цялата информация, включена от потребителя в автобиографията, ще се съхранява в допълнение към личните данни, които вече са въведени за създаването на профил.

Работодатели

Дружество или предприятие, законно регистрирано в Европейското икономическо пространство или Швейцария, което отговаря на критериите за участие в конкретно събитие, може да се регистрира и да участва в събитието „Европейски ден на труда“ след одобрение от организатора на събитието. От представителя на дружеството ще се изисква да предостави името, адреса, размера, сектора на дейност и името, длъжността, телефонния номер и адреса на електронната поща на основното лице за контакт. 

5. Колко време съхраняваме личните ви данни?

Освен ако потребителите не решат да запазят достъпа до своя профил за по-дълъг период, профилите на търсещите работа и на работодателите, създадени за конкретно събитие във връзка с Ден на труда, ще бъдат автоматично изтрити 12 седмици след събитието. Изтрити автобиографии или друга информация няма да се архивират. 

6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?

В съответствие с разпоредбите на член 6, член 44, параграф 1 и съображение 45 от Регламент (ЕС) 2019/1149[2], в които се посочва, че „Органът управлява Европейското бюро за координация на EURES“, Европейското бюро за координация (ECO) на Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) е прехвърлено на Европейския орган по труда. Съгласно член 6 от Регламент 2019/1149 обаче Комисията ще продължи да гарантира функционирането и развитието на ИТ инфраструктурата на портала EURES и свързаните с него ИТ услуги, с изключение на платформата за онлайн „Европейски дни на труда“, управлявана от ECO. Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват в база данни на защитен сървър, намиращ се в рамките на Европейското икономическо пространство, управляван от името на Органа, като достъпът до тези данни е защитен чрез механизъм за удостоверяване на автентичността. Достъпът до услугата се осъществява чрез интернет сървърите, намиращи се в Информационния център, където е хоствано приложението.

Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Разработването, поддържането и функционирането на системата могат да бъдат възложени на външни дружества или организации, действащи като „лице, което обработва данни“ от името на Органа. В такива случаи лицата, които обработват данни, са обвързани с договори, определящи условията за предоставяне на услугите, включително клаузи за защита на личните данни, в които са посочени техните отговорности съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725

За да защити вашите лични данни, Органът въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничено предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица и при законна необходимост да бъдат осведомени за целите на процеса на обработка.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?

Информацията относно автобиографиите на търсещите работа се предоставя на разположение на работодателите, регистрирани и проверени от администратора на сайта от името на администратора на лични данни. Ако тези организации извършват повторна обработка на получената информация от автобиографиите, това обработване трябва да е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) № 2016/679).

Услугата е напълно безплатна и не може да се използва за каквато и да е форма на търговска реклама или изпращане на съобщения за цели, различни от посочените в точка 2 по-горе.

Информацията за регистрираните търсещи работа лица или работодатели няма да бъде разкривана на външни за мрежата EURES лица.

Като се съгласява с настоящата декларация за защита на данните, дадено лице, търсещо работа, дава своето съгласие данните да се предават на държавите — членки на ЕИП, и на Швейцария, които са асоциирани към мрежата EURES в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 и към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки и Конфедерация Швейцарияᵌ

Съхраняваните данни няма да се използват за изпращане на каквато и да е информация до регистрираните потребители, освен ако те не са изразили изричното си съгласие за това, с изключение на съобщенията, отнасящи се непосредствено до услугата, нейната достъпност и развитие, както и на анкети и пр., провеждани с цел оценка.

Само регистрирани и одобрени работодатели, към които търсещото работа лице изрично е заявило интерес — чрез заявяване на интерес към едно или няколко свободни работни места на този работодател или чрез предоставяне на кода за регистрация на търсещия работа пред работодателя чрез инструмента за чат — могат да виждат автобиография на търсещо работа лице.

Уебсайтът използва технологията на бисквитките в съответствие с приложимото европейско законодателство. Бисквитката е кратка информация, изпратена от уебсайт, която се съхранява на вашия твърд диск от браузъра на компютъра ви. Всеки път, когато посещавате уебсайта, ще бъдете приканени да приемате или отказвате бисквитки. Целта е да се даде възможност на уебсайта да запомни вашите предпочитания (като потребителско име, език и т.н.) за определен период от време. Бисквитките могат да се използват също за изготвяне на анонимизирана статистическа информация относно навигацията в нашите сайтове.

Уебсайтовете използват предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, създадени и контролирани от europeanjobdays.eu, а не от външни организации.

Бисквитки на трети страни: Някои от нашите страници показват съдържание от външни доставчици, напр. YouTube. За да разглеждате тяхното съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са политиките им по отношение на бисквитките, върху които нямаме контрол. Ние не носим отговорност за практиките на доставчиците на това съдържание по отношение на неприкосновеността на личния живот и не можем да гарантираме сигурността на лична информация, събрана, използвана или споделена от тях. Вашият избор ще бъде запомнен и запазен в бисквитка, управлявана от europeanjobdays.eu, докато изтриете бисквитките, съхранявани от вашия браузър.

 

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт – с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията за връзка с него е посочена в точка 9. Информация за връзка.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете тяхното описание (т.е. връзката с регистъра посочена в точка 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?) във връзка с вашето искане.

Как можете да проверявате, променяте или изтривате своята информация?

След като бъде създаден потребителски профил, потребителите ще могат да променят данните си по всяко време. Достатъчно е само да влязат в портала, като използват защитения си с парола личен профил, и да променят или актуализират своите данни. Потребителите могат да отменят регистрацията си по всяко време и по този начин да изтрият своя профил и цялата свързана с него въведена информация, включително автобиографиите, като изтрият директно профила си или като изпратят електронно съобщение на адрес: helpdesk@europeanjobdays.eu

В случай че уебсайтът е временно недостъпен, потребителите могат да се обърнат към администратора на данни (вж. информацията за връзка по-долу) и да поискат профилите им да бъдат заличени или да станат невидими.

Потребителите имат право да получат копие от своите лични данни, съхранявани на уебсайта „Европейски дни на труда“, като изпратят електронно съобщение на адрес: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Търсещи работа

Търсещите работа отговарят за качеството на своите собствени данни. Те могат по всяко време да получат достъп до/променят/изтрият своите данни. Допълнителни подробности са дадени в други раздели на настоящата декларация за защита на данните.

Работодатели и техният персонал

Работодателите и техният персонал носят отговорност като лица, обработващи автобиографиите на търсещите работа съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Последващата обработка извън строго определеното приложно поле на системата е регламентирана в Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Един от примерите за такава обработка е оценката на уменията на търсещите работа и пригодността им за дадено работно място, извършвана независимо от критериите за търсене на системата. Това не попада в обхвата на изричните функции на уебсайта „Европейски дни на труда“ и следователно е извън контрола и отговорността на Европейския орган по труда.

9. Информация за връзка

Администратор на лични данни

Уебсайтът „Европейски дни на труда“ се управлява от Европейското бюро за координация на EURES, създадено в рамките на Европейския орган по труда – отдел „Информация и EURES“, който е „администратор на лични данни“ съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 в качеството му на орган, отговарящ за разработването, поддръжката и функционирането на уебсайта „Европейски дни на труда“, както и за техническите и организационните мерки, въведени с цел да се гарантира адекватна сигурност на личните данни, и по-специално необходимостта от поверителност и цялост.

За всякакви въпроси, оплаквания или други запитвания относно услугата и обработването на лични данни, моля, свържете се с администратора на данни на следния електронен адрес: data-protection@ela.europa.eu

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа 

Можете да се свържете с длъжностното лице на Европейския орган по труда по защита на данните на адрес data-protection@ela.europa.eu

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да сезирате (т.е. можете да подадете жалба до) Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че вашите права по силата на Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработката на личните ви данни от администратора на данни.

За повече информация вж.: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни, извършени от Органа, които са документирани и за които е уведомен. Можете да осъществите достъп до регистъра чрез следната връзка: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

B) Специфични ред и условия за използване на услугите на портала EURES

Услуга CV Online

1. Приемайки тези условия, лицата изразяват съгласие да използват уебсайта единствено за да обявяват, че са на разположение като търсещи работа за работодателите и експертите в областта на наемането, като например служителите на EURES.

 

2. Като приемат тези условия, работодателите изразяват съгласие да използват уебсайта единствено за да се свързват с търсещи работа с цел да им предложат работа или да им възложат задача в собствената организация на работодателя или в организация, представлявана от работодателя. Всяко предложение за работа се прави в съответствие с желанията, изразени от търсещия работа в неговия профил.

Работодателите нямат право да искат такса или друга форма на заплащане от търсещите работа за достъп до информацията за свободни работни места.

3. Органът си запазва правото да заличи без предварително предупреждение всяка въведена информация, която може да се счита за незаконна, неетична или по друг начин неподходяща. По същия начин профилът на всеки потребител, който използва уебсайта по начин, за който се счита, че не е в съответствие с целите на услугата, може да бъде закрит, а данните му заличени. Органът не носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на такова действие.

 

1 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001)

2 Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда, за изменение на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) 2016/589 и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/344 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21—-56).

3 Споразумение относно свободното движение на хора, въздушния и сухопътния транспорт, обществените поръчки, научното и технологичното сътрудничество, взаимното признаване по отношение на оценка за съответствие и търговията със селскостопански продукти, ОВ 114, 30.4.2002 г.