Skip to content Skip to menu Skip to footer

Norsk:

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert.Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på over 3,2 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

 

English:

Helse Førde HF is responsible for the specialist health services in the Sogn og Fjordane region, Western Norway. The health organization works to provide patients and users with a good and wholesome offer within the current framework.

Helse Førde's institutions and prehospital services are organised in a comprehensive network, and cooperation with other agencies such as municipalities is a high priority. The health enterprise has about 3,000 employees and a budget of more than NOK 3.2 billion and is the largest company in the Sogn og Fjordane region. Research and innovation are also important tasks in the hospital.

The health enterprise is owned by the state medical officer Helse Vest RHF. As far as possible, the Western Norway Regional Health Authority shall distinguish the diversity of the population. We want to recruit employees regardless of gender with different skills, subject combinations, life experience and perspectives in order to contribute to the specialist health service.

Hot jobs

Overview of available jobs in Helse Førde: 

 

Organisation details
Contact details:

Event participation(s)

13 September 2023
Find your job opportunity in Norway!
Participating: Online