Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

VID galvenie uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā un uz muitas robežas.
  2. Realizēt valsts muitas politiku un nodrošināt muitas robežas aizsardzību.
  3. Novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā.
  4. Nodrošināt VID ierēdņu (darbinieku) apmācību, kā arī likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
  5. Likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un kontrolēt reģistrācijas dokumentu atbilstību likumu prasībām un faktiskajam stāvoklim.
  6. Nodrošināt akcīzes preču apriti reglamentējošu normatīvo aktu izpildi.
Company details
Contact details:

Valsts ieņēmumu dienesta

Personālvadības pārvalde

Vid.konkursi@vid.gov.lv

Event participation(s)
Past event
Participating: Online
Past event
Participating: Online