Skip to content Skip to menu Skip to footer

Work@PL2022

Past
Event date:
20 October 2022
Event type:
Online
Registration status:
Closed

About this event

Poszukujesz pracy w Polsce? Jesteś polskim pracodawcą, który poszukuje wykwalifikowanych pracowników z krajów UE/EOG?

Weź udział w Europejskich Dniach Pracy Work@PL2022

Work@PL2022 odbędzie się 20 października 2022 roku. Celem tego projektu jest umożliwienie polskim pracodawcom z wybranych sektorów dotarcia do osób poszukujących pracy z innych krajów UE/EOG.

Jesteś polskim pracodawcą, który poszukuje pracowników z krajów UE/EOG?

Będzie to fantastyczna okazja do promocji Twoich ofert pracy w całej Europie.

Udział w Work@PL2022 oznacza, że Twoja firma ma szansę zarejestrować konto wystawcy, zarządzać ogłoszeniami o pracę oraz prowadzić prywatne czaty online z kandydatami w dniu wydarzenia.

Dzięki uczestnictwu będziesz mógł skontaktować się z szerokim gronem osób poszukujących pracy o różnych kompetencjach językowych i kwalifikacjach, co pozwoli Ci znaleźć odpowiednich pracowników.

Ostateczny termin rejestracji polskich pracodawców upływa 17 października 2022 r.

Szukasz pracy w Polsce?

Obserwuj z wyprzedzeniem profil Work@PL2022, aby uzyskać dostęp do informacji o pracodawcach i wyszukiwać ciekawe ogłoszenia o pracę.

Aby aplikować na wolne stanowiska będziesz musiał zarejestrować swoje konto jako osoba poszukująca pracy przed wydarzeniem.

20 października 2022 r. będziesz miał  możliwość komunikowania się z wystawcami poprzez indywidualne czaty oraz wysłuchać prezentacji na temat warunków życia i pracy w Polsce, którym towarzyszyć będą również publiczne czaty online.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzkie Urzędy Pracy w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu.


Are you looking for a job in Poland? Are you a Polish employer who is looking for qualified employees from EU/EEA countries?

Take part in the European Job Day Work@PL2022

Work@PL2022 will be held on October 20th, 2022. The aim of this project is to enable Polish employers from selected sectors to reach job seekers from other EU/EEA countries.

Are you a Polish employer who is looking for workers from EU/EEA countries?

This will be a fantastic opportunity to promote your job vacancies across the whole of Europe.

Taking part in Work@PL2022 means that your company has the chance to register an exhibitor account, manage job advertisements and conduct private online chats with candidates on the day itself.

Thanks to your participation you’ll be able to contact a wide range of jobseekers with various language competences and qualifications, allowing you to find the workers you’re looking for.

Deadline for registration of Polish employers for this event is 17 October 2022.

Are you looking for work in Poland?

Follow the Work@PL2022 profile early, to access information about employers and search for interesting job advertisements. In order to apply for vacant positions you will need to register your account as a jobseeker prior to the event itself.

On 20th October, 2022 you’ll then have the opportunity to communicate with exhibitors via individual online chats and to

listen to presentations about living and working conditions in Poland accompanied by public online chats.

WE ARE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU!

The event is organised by Voivodeship Labour Offices in Warsaw, Cracow, Katowice and Poznan.