Information about the current COVID-19 situation and measurements in Poland:

https://www.gov.pl/web/coronavirus

https://reopen.europa.eu/en/from-to/NLD/POL

Useful information for Dutch citizens interested in working in Poland (English):

https://eures.praca.gov.pl/en/looking-for-a-job-in-eu/you-are-an-eu-or-efta-citizen

Jobs in Poland for Dutch speakers:

https://www.careersinpoland.com/jobs/language/dutch?page=1

https://pl.jobrapido.com/Oferty-pracy-Dutch-w-Polska?shm=all

https://www.toplanguagejobs.com/jobs?keywords=&languages=nld&location=Poland

https://pl.linkedin.com/jobs/dutch-speaking-jobs?position=1&pageNum=0

https://www.europelanguagejobs.com/jobs-in-Poland-for-Dutch-speakers

https://www.iagora.com/work/en/jobs/for-dutch-speakers/poland

Jobs in Poland for English speakers:

https://www.toplanguagejobs.com/jobs?keywords=&languages=eng&location=Poland

Where are the available jobs?

Wzrost polskiej gospodarki generuje wzrost liczby wolnych miejsc pracy i popytu na pracowników. Z badania popytu na rynku pracy przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wśród przedsiębiorców zatrudniających więcej niż jedną osobę wynika, że średnio najwięcej ogłoszeń o pracę w 2017 r. pojawiło się w następujących sektorach gospodarki: usługach (ok. 57,2%) i przemyśle (ok. 42,1 %), natomiast najmniej wolnych miejsc pracy było w rolnictwie (ok. 0,7 %).

Jak wynika z badania, najwięcej wolnych miejsc pracy wystąpiło w następujących grupach zawodowych: pracownicy rzemieślniczy i pokrewni (ok. 29,2 %), operatorzy i monterzy maszyn i maszyn (ok. 16,4 %), specjaliści (ok. 15,6 %), pracownicy usług i sprzedaży (ok. 12,3 %).

W II półroczu 2017 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy było dostępnych w następujących sektorach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

 • działalność administracyjna i pomocnicza – 185 000 ogłoszeń;
 • produkcja – 149 900 ogłoszeń;
 • budownictwo – 111 800 ogłoszeń;
 • handel hurtowy i detaliczny – 109 100 ogłoszeń;
 • transport i magazynowanie – 38 100 ogłoszeń.

W II półroczu 2017 roku największą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy odnotowano wśród następujących zawodów:

 • pracownik sprzedaży – 30 300 ogłoszeń;
 • magazyniec – 29 200 ogłoszeń;
 • robotnik budowlany – 28 800 ogłoszeń;
 • robotnik ekonomiczny – 21 400 ogłoszeń;
 • pakowacz ręczny – 20 500 ogłoszeń;
 • pozostali pracownicy produkcyjni – 19 200 ogłoszeń o pracę;
 • pozostali pracownicy szkół podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 19 200 ogłoszeń o pracę;
 • spawacz – 13 700 ogłoszeń;
 • referent – 12 900 ogłoszeń;
 • pozostali urzędnicy biurowi – 12 000 ogłoszeń.

Na podstawie wyników monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie 2017 r. na poziomie krajowym zidentyfikowano 52 zawody deficytowe (głównie stanowiska "IT"):

 • Programiści aplikacji,
 • Twórcy stron internetowych i multimediów,
 • Administratorzy systemów,
 • Programiści,
 • Specjaliści ds. sprzedaży technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Technicy internetowi,
 • Profesjonaliści sieci komputerowych,
 • Menedżerowie IT i telekomunikacji.

Zawody niedoborowe obejmują również agentów zatrudnienia i wykonawców, osoby pracujące dorywców, urzędników ds. informacji w centrach kontaktowych, ankieterów i ankieterów rynkowych, pracowników usług osobistych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, pracowników fast foodów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rzemiosła i pokrewnych branż gdzie indziej niesklasyfikowanych, agentów nieruchomości i zarządców nieruchomości, kierowników branż finansowych i ubezpieczeniowych, specjalistów ds. sprzedaży technicznej i medycznej (z wyłączeniem ICT), nauczyciele języków obcych, sortowniki odpadów, operatorzy maszyn do wyrobów z tworzyw sztucznych, operatorzy wózków podnośnikowych, pracownicy zajmujący się ramami budynków i pokrewnymi branżami, gdzie indziej niewymienieni, kierownicy finansowi, wypełniacze półek, pracownicy magazynowi, sprzedawcy od drzwi do drzwi, operatorzy maszyn do szycia, doradcy finansowi i inwestycyjni, przedstawiciele handlowi, pracownicy handlowi, pracownicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowane, monterzy niesklasyfikowany, personel i kariera zawodowa, specjaliści pielęgniarscy, producenci metali konstrukcyjnych, sekretarze prawni, urzędnicy ds. płac, kierownicy produkcji, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych, kierownicy handlu detalicznego i hurtowego, inżynierowie przemysłowi i produkcyjni, kierowcy autobusów i tramwajów, asystenci nauczycieli, specjaliści ds. Szkoleń i rozwoju personelu, menedżerowie sprzedaży i marketingu, kierowcy ciężkich ciężarówek i ciężarówek, operatorzy maszyn do wyrobów gumowych, specjaliści ds. Rynku nieruchomości, sprzedawcy centrów kontaktowych, rzeczoznawcy majątkowi i rzeczoznawcy szkód, menedżerowie ds. polityki i planowania.

Na poziomie krajowym bilansowało się 14 następujących grup zawodowych: inżynierowie telekomunikacji, pracownicy ochrony, gdzie indziej niesklasyfikowane, specjaliści medyczni (ze specjalizacją drugiego stopnia lub tytułem specjalisty), farmaceuci bez specjalizacji lub w jej trakcie, operatorzy sprzętu do robót ziemnych i pokrewnych, kierownicy restauracji, menedżerowie usług biznesowych i administracyjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, prawnicy, elektrycy budowlani i pokrewni, kierownicy budowy, kierownicy ds. dostaw, dystrybucji i pokrewni, inżynierowie elektrycy, pracownicy działu zasobów ludzkich, technicy nauk przyrodniczych (z wyłączeniem medycznych).

Fakt, że dana grupa zawodowa jest grupą niedoborową lub jest zrównoważona na poziomie krajowym, nie oznacza, że ta sama tendencja występuje we wszystkich województwach. Sytuacja w tym zakresie pozostaje zróżnicowana.

Hot jobs:

Top 10 of the most required occupations in Poland

1. accountants and bookkeeping clerks

2. doctors, nurses & midwifes

3. truck drivers & bus drivers

4. welders (MIG/MAG/TIG)

5. stock clerks

6. construction workers

7. electricians  

8. craft occupations related to catering industry: chefs, cooks, bakers, confectioners

9. craft occupations related to construction sector: bricklayers, plasterers, joiners, carpenters, roofers, pavers

10. hairdressers, beauticians 

 

Please find below information about living and working conditions in Poland:

https://eures.praca.gov.pl/zal/zycie_i_praca_w_polsce/polska-ang.pdf (EN)

https://eures.praca.gov.pl/zal/zycie_i_praca_w_polsce/polska-niem.pdf (DE)

https://eures.praca.gov.pl/zal/zycie_i_praca_w_polsce/polska-pl.pdf (PL)

Where are the available workers?

Według danych na koniec drugiego półrocza 2018 r. zarejestrowanych bezrobotnych 839 400 osób miało zawód, co stanowi 86,63% ogólnej liczby bezrobotnych.

Bezrobotnymi, wcześniej zatrudnionymi przez wybrane grupy zawodowe były:

 • pracownicy usług i sprzedaży – 196 500 osób (23,41 % bezrobotnych)
 • pracownicy rzemieślniczy i pokrewni – 191 100 osób (22,76 %)
 • techników i współpracowników – 99 900 osób (11,90 %)
 • zawody podstawowe – 92 100 osób (10,98%)
 • profesjonaliści – 82 000 osób (9,76%)

 

Short overview of the labour market:

Polska jest krajem położonym nad Morzem Bałtyckim, a jej wschodnia granica jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej (UE) z Ukrainą i Białorusią. Jego powierzchnia wynosi 312 700 km2 i liczy około 38,5 miliona mieszkańców. Terytorium kraju podzielone jest na 16 bardzo zróżnicowanych regionów (województw) i 380 powiatów (powiatów).

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE, ze wzrostem gospodarczym na wysokości 3,7% w 2018 r. Szacuje się, że w 2019 r. wzrośnie o 4,4 proc., a w 2020 r. o 3,7 proc. w skali roku. Kluczowymi sektorami przemysłowymi Polski są: górnictwo, produkcja energii, hutnictwo, budowy maszyn, motoryzacja i elektromechanika, takie jak mechanika precyzyjna, elektronika i elektrotechnika, a także transport, przemysł spożywczy, tekstylny i odzieżowy. W III kwartale 2018 r. 58,4% ogólnej liczby zatrudnionych pracowało w usługach, 31,4% w przemyśle i 9,8% w sektorze rolnym.

PRACOWNICY NAJEMNI

W III kwartale 2018 r. liczba zatrudnionych stanowiła 16617 tys. osób (z czego większość stanowiły osoby w wieku produkcyjnym – 96,0%, tj. 15957 tys. zatrudnionych) i wzrosła zarówno w porównaniu z II kwartałem 2018 r. (o 0,3%), jak i w ciągu roku (o 0,6%).

Charakterystyka zatrudnionej ludności w III kwartale 2018 roku

 • 71,0% ogółu zatrudnionych miało co najmniej wykształcenie średnie; jeśli chodzi o płeć, udział ten był istotnie wyższy w populacji kobiet niż wśród mężczyzn – 80,3% wobec 63,4%. Osoby zatrudnione z wykształceniem wyższym stanowiły 35,2% ogólnej liczby zatrudnionych.
 • Było 13222 tys. osób, tj. 79,6% ogólnej liczby zatrudnionych, którzy pracowali jako pracownicy. Liczba osób samozatrudnionych wyniosła 2961 tys. (tj. 17,8% ogółu zatrudnionych). Pracownicy rodzinni opłacani składek stanowili 434 tys. osób, tj. 2,6% ogólnej liczby zatrudnionych.
 • Populacja pracowników najemnych, którzy zawładowali umowę na czas nieokreślony, obejmowała 3164 tys. osób, co stanowiło 23,9% ogólnej liczby pracowników. Wśród osób, które miały umowę na czas określony, nieznacznie przeważali mężczyźni – ich udział stanowił 50,9% wobec 49,1% dla kobiet.
 • Pracowało w niepełnym wymiarze godzin 1169 tys. osób (tj. 7,0% ogólnej liczby zatrudnionych), częściej były to kobiety niż mężczyźni – 10,3% ogólnej liczby zatrudnionych kobiet pracowało krócej niż w pełnym wymiarze godzin w porównaniu do 4,4% mężczyzn.
 • Najwięcej osób zatrudnionych było w sektorze usług – 9697 tys. osób, co stanowiło 58,4% ogólnej liczby zatrudnionych. Osoby zatrudnione w sektorze przemysłowym (5217 tys.) stanowiły 31,4%, natomiast w sektorze rolnym (1622 tys.) – 9,8% ogólnej liczby zatrudnionych. Najwięcej mężczyzn było zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (25,5%), natomiast w przypadku kobiet – w działalności związanej z handlem (17,3%). Wśród mieszkańców miast, a także na obszarach wiejskich dominowała praca w przetwórstwie przemysłowym (odpowiednio 19,6% i 22,5%).
 • Średni tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy (głównym i dodatkowym) wynosił 40,8 godziny i był nieco wyższy wśród ludności wiejskiej (42,4 godziny) niż miejski (39,8 godziny). Kobiety pracowały krócej niż mężczyźni (odpowiednio: 38,6 godziny i 42,5 godziny).
 • Ponad jedno stanowisko miało 839 tys. osób. Udział tej populacji w ogólnej liczbie zatrudnionych wyniósł 5,0%. Dodatkową pracę częściej wykonywali mężczyźni niż kobiety (5,9% ogółu zatrudnionych mężczyzn w porównaniu do 4,1% kobiet) i mieszkańcy wsi niż mieszkańcy miast (odpowiednio: 6,9% i 3,8%). Dodatkowe prace najczęściej wykonywano w rolnictwie (40,0% ogółu dodatkowo zatrudnionych), następnie w edukacji (10,0%) oraz w opiece zdrowotnej i pracy socjalnej człowieka (9,1%).
 • Innej niż obecnie wykonywana praca poszukiwało 209 tys. zatrudnionych, co stanowiło 1,3% ogółu zatrudnionych. Najważniejszym powodem poszukiwania pracy była chęć poprawy warunków finansowych. Na ten powód wskazało 116 tys. osób, tj. 55,5% ogólnej liczby osób poszukujących innej pracy. Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby poszukujące lepszych warunków pracy poza finansowymi – 24 tys. osób (11,5%), kolejną grupę – osoby poszukujące pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami – 19 tys. osób (9,1%). Liczba zatrudnionych osób zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Unii Europejskiej wyniosła 35 tys. osób (16,7% ogólnej liczby osób poszukujących innej pracy).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ

W III kwartale 2018 r. ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej stanowiła 17279 tys. osób i wzrosła w stosunku do II kwartału 2018 r. (o 97 tys., tj. o 0,6%), natomiast w ciągu roku zmniejszyła się (o 48 tys., tj. o 0,3%). Populacja osób biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 13139 tys. osób i zmniejszyła się zarówno do: drugiego kwartału 2018 r. (o 107 tys., tj. o 0,8%), jak i sytuacji obserwowanej rok temu (o 112 tys., tj. o 0,8%). Liczba osób niezatrudnionych (bezrobotnych, a także biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) na 1000 zatrudnionych zmniejszyła się w porównaniu zarówno z poprzednim kwartałem, jak i rokiem ubiegłym. W III kwartale 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 831 osób (na obszarach miejskich 820, na obszarach wiejskich – 846), w II kwartale 2018 r. – 837 (na obszarach miejskich 829, na obszarach wiejskich – 849), w III kwartale 2017 r. 852 (na obszarach miejskich – 850, na obszarach wiejskich – 855). Wskaźnik aktywności w III kwartale 2018 r. wyniósł 56,8%, a także wzrósł w stosunku do II kwartału 2018 r. (o 0,3 pkt proc.), a także nieznacznie wzrósł w stosunku do III kwartału 2017 r. (o 0,1 pkt proc.). Nieco bardziej widoczne zmiany niż w całej populacji można zaobserwować wśród osób w wieku produkcyjnym2. Wskaźnik aktywności dla tej populacji wynosił 77,3% i rósł zarówno w ujęciu kwartalnowym, jak i w ciągu roku (odpowiednio o 0,7 i 1,2 pkt proc.). Podobnie jak w poprzednich kwartałach, ewidentnie wyższy wskaźnik aktywności dla osób w wieku 15 lat i bardziej charakteryzował mężczyzn niż kobiety (65,5% wobec 48,9%). Mniejszą różnicę w płci zaobserwowano wśród osób w wieku produkcyjnym (81,1% dla mężczyzn w porównaniu z 73,1% dla kobiet). Miejsce zamieszkania (miejskie/wiejskie) nie ma takiego wpływu jak płeć na zakres wskaźnika aktywności dla osób w wieku 15 lat i więcej.

BEZROBOTNI

W III kwartale 2018 r. liczba bezrobotnych (EUROSTAT) liczyła 662 tys. osób i wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału (o 45 tys., tj. o 7,3%), choć zmniejszyła się w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku (o 156 tys., tj. o 19,1%). Obserwowany w ciągu kwartału wzrost liczby bezrobotnych dotyczył wszystkich analizowanych subpopulacji. Obserwowany na przestrzeni roku spadek charakteryzował również wszystkie obserwowane subpopulacje, choć w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn, natomiast w odniesieniu do miejsca zamieszkania – mieszkańców miast niż wsi. Wśród bezrobotnych większość nadal stanowią mężczyźni – ich procentowy udział w tej populacji w III kwartale 2018 roku wyniósł 56,8%. W analizowanym okresie mieszkańcy miast stanowili 55,3% ogólnej liczby bezrobotnych. W trzecim kwartale 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,8%. Jego wyższy poziom zaobserwowano u mężczyzn (4,0%) niż u kobiet (3,7%), natomiast w odniesieniu do miejsca zamieszkania wśród mieszkańców wsi niż miast (4,3% wobec 3,5%). Intensywność bezrobocia wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 0,2 pkt proc.), natomiast w ciągu roku spadła (o 0,9 pkt proc.). Wzrost stopy bezrobocia w stosunku do II kwartału 2018 r. zaobserwowano we wszystkich analizowanych subpopulacjach z wyjątkiem obszarów miejskich ogółem, gdzie stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie co w ostatnim kwartale. Natomiast obserwowany w ciągu roku spadek stopy bezrobocia charakteryzował wszystkie analizowane subpopulacje.

Charakterystyka bezrobotnych w III kwartale 2018 r.

 • Największą populację wśród bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-34 lat (186 tys.), najmniejszą – osoby w wieku 55-74 lat (68 tys.), a najniższy poziom stopy bezrobocia zaobserwowano w tej grupie – 2,3%. Najwyższą stopę bezrobocia nadal obserwuje się wśród młodzieży, czyli osób w wieku 15-24 lat – w III kwartale 2018 r. stanowiła ona 12,7% (populacja bezrobotnych w tej grupie wiekowej stanowiła 164 tys.).
 • Najniższa intensywność bezrobocia dotyczyła osób z wykształceniem wyższym; w III kwartale 2018 r. stopa bezrobocia dla tej populacji wynieść 2,1%. Najwyższą stopę bezrobocia (9,2%) zaobserwowano wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia (nie wyższym niż gimnazjum).
 • Liczba bezrobotnych wciąż poszukujących pracy wyniosła 613 tys. (w tym 352 tys. mężczyzn), co stanowiło 92,6% ogółu bezrobotnych (93,6% dla mężczyzn i 91,3% dla kobiet). Inni bezrobotni nie szukali pracy, ponieważ już ją znaleźli i czekali na rozpoczęcie pracy (w ciągu 3 miesięcy) i byli dostępni, aby ją podjąć.
 •  Unemployed persons most often looked for a job through: relatives and friends this method indicated 422 thousand persons, studying advertisements (411 thousand persons), powiat labour office (391 thousand persons) and the direct contact with the employer (335 thousand persons).
 • The unemployed most often declared that they sought full-time work as employees (50.0% of the total of the unemployed) or in any length of working time (27.2%).
Event participation(s)
20 October 2022
Participating: Online
Past event
24 - 25 November 2021
Participating: Online
Past event
Participating: Online
Past event
Participating: Online
Loading...