Българската Агенция по заетостта е член на EURES мрежата.

От началото на своето функциониране през 1994 г. EURES действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (ОСЗ) в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. 

Целта на  сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ) e  предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците.  Регламент 2016/589 от 2016 г. предвижда реорганизиране и разширяване на мрежата с оглед на допълнителното й укрепване.  Новата структура обхваща Европейската комисия, Национални координационни бюра (в страните от ЕС/ЕИП), EURES членове (ОСЗ и други организации, които след акредитация, участват в обмена на работни места и автобиография, и предоставят всички посреднически услуги, предвидени в Регламента) и EURES партньори (различни организации, които също след акредитация предоставят част от EURES услугите или участват само в обмена на работни места или кандидатури за работа).

Company details
Contact details:
Website(s):