СТСВ-Берлин изпълнява дейности от областите на компетентност на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), основните от които са следните:

1. Защита интересите на българските граждани чрез:

- подпомагане упражняването на правата им за достъп до трудовия пазар на приемащата държава (Германия),в т.ч. и при командироване на работници в рамките  на предоставяне на услуги;

- подпомагане упражняването на правата им за достъп и ползване на социални права, напр. здравна защита, обезщетения за болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, пенсии и др.;

- приемане на жалби и оказване на съдействие по трудови и социални въпроси.

2. Поддържане на контакти и развитие на сътрудничеството с официалните германски институции, отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

3. Организиране, провеждане и участие в приемни консултативни дни, в трудови борси и в информационни дни;

4. Взаимодействие с германските синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на закона за минималното почасово заплащане и др.;

5. Поддържане на контакти и сътрудничество с български неправителствени организации в Германия;

6. Оказване на съдействие при разработване на съвместни проекти в областта на труда и социалните въпроси между Германия и България;

7. Предоставяне на информация относно българското трудово и социално законодателство и възможностите за заетост/самонаетост/ на германските граждани и установяване на германски фирми в България.

Company details
Contact details:

Невена Миленчева-Бабева, пълномощен министър

Ръководител на Служба по трудовите и социалните въпроси

Посолство на Република България във Федерална република Германия

Мауерщрасе 11, Берлин 10117

Тел.:  +49 (0)30 206 44 580

Факс: +49 (0)30 206 44 582

E-Mail: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de

Loading...